Miten erotat laittoman pyramidin rehellisestä suoramyynnistä?

06.04.2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Internetistä on tähän asti puuttunut selvä ohje siitä, miten värväyksen kohteeksi tullut henkilö voi erottaa nopeasti laittoman pyramidipelin ja rehellisen suoramyynnin toisistaan. Sellainen ohje auttaa ehdokasta tekemään viisaan päätöksen sen suhteen, lähteäkö mukaan myyjäorganisaatioon vai ei.

Tässä se ohje nyt sitten tulee, niin että jokainen ymmärtää siitä nopeasti, mikä ero on rehellisellä suoramyynnillä ja laittomalla pyramidipelillä. Sinun tulee ihan ensimmäiseksi ymmärtää kansantajuisella tavalla se, mitä laissa tarkoitetaan laittomalla pyramidilla tai oikeammin suomenkielessä ’pyramidipelillä’ ja ’laittomalla rahankeräyksellä’. (Rahankeräyslaki, 4§ Muut määritelmät, kohta 5.) Selitän sen vuoksi lyhyesti sen, mitä tarkoittaa ’pyramidipeli’ ja siihen sisältyvä ’vastikkeeton myynti’ eli ’laiton rahankeräys’. Lainaan ihan ensin suluissa mainitun lain kohdan tutkistelun pohjaksi:

”Tässä laissa tarkoitetaan:

5) pyramidipelillä toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina.

Jos et ole kiinnostunut lakipykälistä vaan haluat tietää ainoastaan sen, miten laittoman rahankeräyksen ja pyramidipelin voi erottaa rehellisemmästä suoramyynnistä, niin siirry tästä linkistä suoraan siihen aiheeseen.

Lain tulkinnan ja käytäntöön soveltamisen vuoksi on välttämätöntä pystyä määrittelemään se, mitä on laissa mainittu ’vastikkeeton myynti’ ja mitä se toisaalta ei ole? Jos joku myy esimerkiksi sadan euron arvoisia polkupyöriä tuhannen euron hintaan ja nämä ostot oikeuttavat ostajan värväämään verkostoon alapuolelleen uusia ’yrittäjiä’, jotka puolestaan ostavat samoja pyöriä mainittuun hintaan, ja yhtiön pyöristä saamalla katteella maksetaan palkkioita verkoston ’yrittäjille’, niin kyseessä on ketjukirjeeseen verrattavalla tavalla toimeenpantu laiton rahankeräys ja pyramidipeli. Tuotteista saadaan vastike suoritetuille maksuille, mutta vastike on liian pieni ja tuotteen arvo vähäinen suoritettuun maksuun verrattuna.

Tuotteiden sisältämä ylihinta on tässä tapauksessa katsottava laittomaksi rahankeräykseksi ja vastikkeettomaksi myynniksi. Jos esimerkin pyörät myytäisiin esimerkiksi kahteensataan tai sataanviiteenkymmeneen euroon, kävisi rajanveto vastikkeen suhteen vaikeaksi. Tuotteita saa myydä hyvällä katteella, mutta kuinka hyvällä, kun tuotteiden ostaminen on ehto verkostomarkkinoijaksi ryhtymiselle: sitä asiaa puitaneen lähivuosina oikeudessa – niin ainakin toivon.

Näin selvässä tapauksessa kuin mitä esimerkkini pyöräkauppa on, vastiketta ei ylihinnan osalta ole olemassa. Tuomio laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä voidaan siten langettaa.

Turun käräjäoikeus langetti 30.3.2007 päätöksessään tuomion Move Networks Oy:n omistajille laittomasta rahankeräyksestä, kun ns. kampanjatuotteen arvo vähittäiskaupassa oli käräjäoikeuden arvion mukaan korkeintaan 450 euroa ja sitä myytiin hintaan 999 euroa franchise-edustajiksi ryhtyville ’uusille yrittäjille’. Kampanjatuote oli verrattavissa ns. aloituspakettiin ja lisenssimaksuun, mitkä nimitykset ovat olleet käytössä yrityksen sopimusteksteissä ja markkinointimateriaalissa. Uusilla ’yrittäjillä’ ei ollut käytännössä muuta mahdollisuutta ryhtyä franchise-edustajiksi kuin ostamalla mainittu kampanjatuotepaketti: muuta vaihtoehtoa ei ainakaan markkinoitu eikä sitä voitu näyttää uskottavalla tavalla toteen käräjäoikeudelle. Kampanjatuotepaketin sisältämästä ylihinnasta eli hyvästä katteesta maksettiin sitten provisioita ja bonuksia itsenäisille franchise-edustajille. Näistä suuri osa jäi pyramidin huipulla oleville Team Infinityn kouluttajille, joiden joukkoon kaksi yhtiön omistajaa lukeutuvat. Loppuosa rikoksella saadusta hyödystä jäi yhtiön haltuun, mistä se on mahdollisesti siirretty maksuina ostetuista palveluista ja toiminnan kuluista muiden firmojen tileille, joiden omistajista minulla ei ole nyt tietoa.

Move Networks Oy ja sen myyjäverkosto jatkaa tällä hetkellä (06.04.2007) toimintaansa S2E Finland Oy:n ja Move Members Club -nimisen myyjäorganisaation kautta, jonka koulutuksesta vastaavat yhtiöt nimeltä Enterio Finland Oy – aputoiminimeltään Team Infinity – ja Increase Finland Oy. Move Networks Oy:n ja sen omistajien toimintaa koskeva tutkinta käsitti ajanjakson 18.5.-30.9.2005, minkä jälkeiseltä ajalta toimintaa ei ole arvioitu oikeudenpäätöksessä miltään osin sen laillisuuden tai laittomuuden suhteen. Yhtiön järjestelmässä on tehty joitakin muutoksia, mutta niiden vaikutuksesta toiminnan laillisuuteen ei ole oikeudenpäätöstä eikä edes poliisitutkintaa.

Linkki artikkeliini, jonka lopussa on medialähteet tapaukseen liittyen,
Petteri Haipola: Move Networks Oy:n omistajat tuomittiin sakkoihin.

https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/move-networks-oyn-omistajat-tuomittiin-sakkoihin/
https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/moven-omistajien-saamat-tuomiot/

Edellä mainitussa kuvitteellisessa viritelmässä (ei siis Moven tapauksessa) polkupyörien ostaminen on välttämätöntä tai lähes ainoa tapa ryhtyä yrittäjäksi ja saada oikeus värvätä uusia yrittäjiä verkostoon. Jos verkostoon voisi värvätä uusia yrittäjiä muilla perusteilla kuin ostamalla mainittu ylihintainen tuote, niin silloin kyse olisi toisesta rikoksesta eli petoksesta ja muusta epärehellisyydestä elinkeinotoiminnassa. Lain mukaan ei ole lupa myydä mitä tahansa mihin tahansa hintaan, niin että se olisi laillista. Suoritetun maksun ja saadun tuotteen tai palvelun tulee vastata toisiaan arvoltaan ja kohdata toisensa ajallisesti. Tulevaisuuteen perustuvat tulo-odotukset eivät ole ’vastiketta’ suoritteista, joten ne eivät kelpaa perusteluksi jonkin tuotteen tai liikeidean hinnoittelulle selvästi yli markkina-arvon.

Selvitän seuraavaksi kansantajuisella tavalla sitä, mitä on ’vastikkeeton myynti’, ’laiton rahankeräys’ ja ’pyramidipeli’, kun sovelletaan näitä lakeja kaupankäyntiin verkostomarkkinoinnin kautta.

Vastikkeeton myynti on myyntiä, missä kuluttaja ei saa vastiketta sijoittamalleen rahalle eli hänen ostamansa tuote ei ole sen arvoinen, mitä hän siitä maksoi vaan on selvästi ylihintainen tai kokonaan vailla taloudellista arvoa. Tuotteen arvo on siis vähäinen maksettuun suoritukseen verrattuna eli tuote maksaa liian paljon ja siinä on selvää ylihintaa. Pelkästään tuotteen myyminen hyvällä katteella ei tee siitä laitonta rahankeräystä vaan laittomaksi pyramidipeliksi ja rahankeräykseksi toiminnan tekee se, että tuotteiden ja palveluiden ostaminen ovat ehto ’yrittäjäksi’ ryhtymiselle. Tuotteiden ostaminen ylihintaan on siis edellytys oikeudelle myydä yhtiön tuotteita suosittelumarkkinointiin perustuvalla tavalla ja värvätä uusia ’myyjiä’ eli ’itsenäisiä yrittäjiä tai myyntiedustajia’ myyjäorganisaatioon.

Käytännössä ei ole merkitystä sillä, ostaako edustaja tuotteet itselleen ja omaan kotitalouteensa vai myykö ne edelleen sukulaisille, ystäville ja tuttaville. Kun ylihintaan ostetut tai jälleen myydyt tuotteet ovat ehto oikeudelle rakentaa verkostoa eli värvätä uusia ’yrittäjiä’ ja ’myyjiä’ omaan organisaatioon, ja heidän vastaavista maksuista eli liikevaihdosta saadaan palkkioita ja bonuksia, voidaan kyseinen toiminta katsoa laittomaksi rahankeräykseksi ja pyramidipeliksi. Silloin ’vastikkeeton myynti’ sisältyy tuotteiden katteeseen eli selvään ylihintaan. Tästä katteesta maksetaan sitten palkkioita ja bonuksia ’ylälinjaan’, niin että eniten palkkioita saavat pyramidikaavion huipulla olevat alle yksi prosenttia kaikista edustajista alimmilla tasoilla olevien jäädessä käytännössä ilman palkkioita tai heidän palkkioiden ollessa erittäin pienet samaan henkilökohtaiseen liikevaihtoon perustuen, mitä ylimmillä tasoilla olevilla edustajilla suoramyynnistä on.

Jos tuotteita myydään selvästi liian kalliilla hinnalla, mutta uusia ’yrittäjiä’ ei värvätä verkostoon ostamaan ja myymään vastaavia tuotteita omalla riskillään, voi silloin tulla kyseeseen ”petos tai muu epärehellinen toiminta elinkeinoelämässä”. Tuotteiden ja niistä maksetun hinnan tulee siis lain mukaan kohdata toisensa määrällisesti ja ajallisesti, niin ettei kukaan joudu maksamaan ’tyhjästä’ eli jää ’ilman vastiketta’ maksaessaan suoritteen ostamistaan tuotteista ja palveluista.

Laittomalla rahankeräyksellä ja pyramidipelillä tarkoitetaan rahankeräyslain vastaista laitonta rahankeräystä, mikä voi olla naamioitunut kaupankäynniksi ja tuotemyynniksi. Silloin pyritään värväämään myyjäverkostoon uusia yrittäjiä, jotka maksavat pääyhtiöön ja ylälinjaan värvätyksi tulemisestaan sekä oikeudesta ryhtyä värväämään uusia yrittäjiä verkostoon ja myydä yhtiön markkinoimia tuotteita. Tämä ’vastikkeeton myynti’ voi sisältyä ylihintaisten tuotteiden korkeaan katteeseen, vuosimaksuihin, muihin vastaaviin suorituksiin ja lisenssimaksuihin, olivatpa ne sitten kertaluontoisia tai toistuvia, kalliisiin aloituspaketteihin, markkinointimateriaaliin ja koulutukseen, mitkä ovat välttämättömiä edellytyksiä toiminnan harjoittamiselle. Pyramidipeleille on tyypillistä se, ettei myyjien määrää rajoiteta millään tavalla vaan pyritään jatkuvasti värväämään lisää myyjiä niin paljon kuin vain on tulijoita ja vielä sen ylikin. Tämä johtaa käytännössä siihen, että myyjiä on aina liikaa tuotteiden kysyntään nähden, jolloin tuotteiden suoramyynti ei ole kannattavaa liiketoimintaa suurimmalle osalle mukaan lähteneistä myyntiedustajista (’itsenäisistä liikkeenharjoittajista’ tai ’yrittäjistä’).

Laittoman pyramidin tunnistaminen

Voit tunnistaa laittoman rahankeräyksen eli pyramidipelin rehellisemmästä suoramyynnistä pohtimalla tässä esitettyjä asioita ja löytämällä vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Raja rehellisen suoramyynnin ja pyramidipelin välillä on kuin veteen piirretty viiva: sitä ei aina voida selvästi nähdä, mutta seuraavat tunnusmerkistöt ja kriteerit auttavat arvioiden tekemisessä. Rajapinnalla on kuitenkin yrityksiä, mitkä ovat osittain kuin rehellistä suoramyyntiä ja osaksi kuin laitonta rahankeräystä eli pyramidipeliä. Ei siis voida sanoa yksioikoisesti, että ”kaikki verkostomarkkinointifirmat ovat laittomia pyramidipelejä” vaan yritykset ja myyjäverkostojen toiminta tulee tutkia tapauskohtaisesti. Valitettavasti valtaosa ja USA:ssa peräti 99 prosenttia kaikista tutkituista verkostomarkkinointiyrityksistä toimii kuin laiton pyramidi eivätkä ne ole rehellisempää muuta suoramyyntiä.

Lähde: tri Jon Taylor (Ph.D.) tekemät tutkimukset verkostomarkkinoinnista vuosina 1996-2006:
https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/jon-taylor-verkostomarkkinointi-tutkimus/

Kysy itseltäsi, tutki asioita ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä sinua pyydetään tekemään? Pyydetäänkö sinua myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille ja hankkimaan asiakkaita vai painotetaanko sinulle alusta asti sitä, että sinun tulee saada värvättyä lisää myyjiä organisaatioosi ja mahdollisimman nopeasti vielä? Herätetäänkö sinussa toiveita nopeasti saatavista suurista tuloista, niin että hehkutetaan niiden tuomasta ostovoimasta ja ylellisestä elämästä, mitä joku edustaja on kyseisessä verkostossa pystynyt tekemään saamillaan tuloilla? Annetaanko sinulle toiminnasta sellainen kuva, että rahan saaminen on helppoa eikä toimintaan liity mitään riskiä ja kulutkin ovat pienet tai niitä ei ole? Uskotellaanko sinulle sitä, että saat muutamassa päivässä, viikossa tai kuukaudessa sijoittamasi rahat takaisin ja pääset sen jälkeen nauttimaan ns. ’passiivisista tuloista’ tekemättä mitään sen eteen? Jos vastaus tähän ja muihin em. kysymyksiin on ”Kyllä!” niin mieti uudemman kerran ennen kuin lähdet toimintaan mukaan. Sinua yritetään värvätä laittomaan rahankeräykseen ja ketjukirjeeseen verrattavaan pyramidipeliin, mistä voit joutua rangaistavaksi, koska se on rikollista toimintaa ja sinulla on erittäin suuri todennäköisyys hävitä rahaa ja työpanoksesi verkostoon ylälinjan sekä pääyhtiön hyväksi. Älä usko kaikkea, mitä sinulle sanotaan, vaikka sponsorisi tai sinua värväävä henkilö olisi oma perheenjäsen, sukulainen tai tuttava. Jos joku on hairahtanut verkostomarkkinointiin ja nielaissut sen syötin, niin hän ei näe liikeidean petollisuutta ja sisäistä virhettä, mikä aiheuttaa väistämättä valtaosalle edustajista taloudellisen tappion ja turhan työn tekemistä.
 2. Mieti vielä uudelleen näitä asioita: Onko verkostomarkkinoijan toiminta pääpainoisesti tuotteiden myyntiä verkoston ulkopuolisille asiakkaille vai uusien verkostomarkkinoijien värväämistä myyjäorganisaatioon? Jos sinua pyydetään myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille ja varoitetaan värväämästä liikaa myyjiä verkostoosi, niin kyse on rehellisemmästä suoramyynnistä kuin mitä tyypillinen verkostomarkkinointi on. Vaikka liian suuren myyjäorganisaation värväämisestä ei sinua varoiteta, mutta näet toiminnan keskittyvän pääpainoisesti tuotteiden suoramyyntiin esimerkiksi kotikutsuilla eivätkä hinnat ole selvästi ylitse vähittäismyyntihintojen, niin olet luultavasti tekemisissä rehellisemmän suoramyynnin kanssa kuin mitä tyypillinen verkostomarkkinointi on. Ole silti varuillasi, sillä jos myyjien määrää ei rajoiteta millään tavalla tietyllä alueella, niin se asettuu vain harvoin itsestään sellaisele tasolle, että jokaiselle edustajalle riittää asiakkaita ja kysyntää kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseksi.

  Älä osta itsellesi suuria varastoja tai aktivointiostoja ollaksesi oikeutettu alalinjasta tuleviin provisioihin ja bonuksiin, jos sinulla on vain pari ihmistä alalinjassa eikä sen enempää. Tuotteiden ostaminen ja muiden maksujen maksaminen toiminnan kulujen muodossa tekee tuotteista ylihintaisia, vaikka pitäisit niitä muuten edullisina ja tarpeellisina itsellesi. Tuotteiden ostaminen tulee sinulle halvemmaksi, jos et osallistu maksulliseen koulutukseen ja värväystilaisuuksiin etkä osta markkinointimateriaalia ja lopetat suosittelumyynnin ostaen tuotetta vain itsellesi. Liiketoiminnan kulut tekevät nopeasti tuotteista kalliimmat hankkia jälleenmyyjänä kuin ostaa niitä verkoston ulkopuolisena asiakkaana. Sinulle yritetään uskotella sellaista, että saat jälleenmyyjänä alennusta tuotteiden hinnoista, mutta laskepa vain kaikki toiminnan kulut mukaan hintoihin, niin huomaat tuotteiden tulevan edullisemmiksi verkoston ulkopuolisena asiakkaana kuin verkostomarkkinoijana! Mieti myös sitä, tarvitsetko todella tuotteita ja ovatko ne niin hyviä, mitä sinulle on väitetty ja mitkä väitteet olet kyseenalaistamatta uskonut, koska olet sijoittanut rahaa liiketoimintaan ja haluat saada ne takaisin voiton kera?

  Huomaat vähän ajan kuluttua liiketoiminnan lopetettuasi, että saat halutessasi tuotteita melkein tukkuhintaan sponsoriltasi, sillä heidän on pakko päästä tuotteista eroon, jos ostavat niitä itselleen pysyäkseen aktiivisina ja siten oikeutettuina alalinjasta nouseviin pisteprovisioihin. Jos kuukausittaista myyntikiintiötä ei täytetä ostamalla tuotteita itselle yli oman tarpeen, menetetään jo saavutetut pisteet ja sitähän verkostomarkkinoija ei toiminnan alkuvaiheessa halua tapahtuvan. Kestää vähän aikaa ennen kuin uusi edustaja tajuaa jatkuvien aktivointiostojen aiheuttavan hänelle ylimääräistä rahanmenoa, mitä ei muuten menisi. Alalinjasta saatavat palkkiot ovat aivan liian pieniä, että niillä voisi peittää omaan käyttöön ostettujen tuotteiden hinnan. Kun asioita miettii oikein tarkasti, niin muistaa, ettei tuotteita tarvinnut ennen verkostomarkkinoijaksi ryhtymistä eikä niitä tarvitse sittenkään, kun on ollut jo jonkin aikaa mukana liiketoiminnassa. Tuotteita on tullut ostettua pelkästään sen vuoksi, että voisi niitä ostamalla ja myymällä ansaita lisää rahaa ja vaikka rikastua ’passiivisten tulojen’ ansiosta. Näin tuotteiden käyttämisestä ja verkostomarkkinoijan urasta on mahdollista päästä eroon.

  Muista, että ’passiivisista tuloista’ puhuminen ja palkkioista saatavalla ostovoimalla kerskuminen ovat merkkejä laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä. Menestyminen ei olekaan kiinni tuotteiden suoramyynnistä vaan siitä, miten suuren ’yrittäjien’ ja ’myyjien’ verkoston saa alalinjaansa, omaan organisaatioonsa. Siihen asiaan ei voi itse kovin syvälle eli kauas vaikuttaa vaan se on kiinni alalinjan edustajien värväystoiminnasta, mutta sitäkin enemmän markkinoiden rajallisuudesta. Alalle ei ole yksinkertaisesti tulossa niin paljon ’myyjiä’ kuin tarvittaisiin kannattavan organisaation rakentamiseen. Myyjiä voi olla vain tietty osa väestöstä yhtä aikaa ja heistä vain pieni osa pyramidin huipulla saa huippuansioita verkostomarkkinoinnissa. Mistä sait päähäsi, että juuri sinä olisit yksi niistä tuhansista tai kymmenistätuhansista, jotka ansaitsevat enemmän kuin tuhat euroa viikossa palkkioina sekä bonuksina?

  Tiesitko, että suurilla tuloilla kerskuvien tiimijohtajien henkilökohtaisessa verotuksessa ei näy niitä valtavia viikko- ja kuukausituloja, mitä he väittävät itsellään olevan? Tästä on esimerkkinä Seven Nox Ab:n entisen edustajan, Team Infinityn johtavan kouluttajan ja Move Networks Oy:n omistajan lausunnot julisuudessa, missä hän on kerskunut 10.000 – 20.000 euron kuukausituloilla ja 2100 euron viikkotuloilla. Verotuksessa hänen tulonsa olivat vuodelta 2005 tai 2006 suunnilleen vain saman verran kuin hänen pitäisi tienata yhden kuukauden aikana. Missä ovat ne kymmenet tuhannet eurot, mitä hän on kerskunut saaneensa? Oletko koskaan miettinyt, miksi nämä supermyyjät ja kouluttajat eivät ole lopettaneet työntekoa ja vetäytyneet varhain eläkkeelle passiivisten tulojensa turvin, jos se kerran olisi mahdollista sinulle? Niin – mietipä sitä! 😉

  Lähteet: 8.4.2005 Hämeen Sanomat/ Susanna Lähdekorpi, Kuluttajaviranomaiset varoittavat Sevenin verkostomarkkinoinnista
  http://www.hameensanomat.fi/Article.jsp?article=13795

  30.3.2007 Move Networks Oy:n omistajat tuomittiin sakkoihin https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/move-networks-oyn-omistajat-tuomittiin-sakkoihin/

  Alalla kauan olleet myyntiedustajat tietävät, ettei tuotteita ole helppoa myydä jatkuvalla syötöllä tarpeeksi edes omaisille ja ystävilleen, vaikka nämä ensin ovatkin suhtautuneet asiaan myötämielisesti ja tilanneet tuotteita tukeakseen läheistään liiketoiminnassa. Lopulta on annettava ’asiakkailleen’ alennuksia vähittäismyyntihintoihin (ohjehinnat) ja myytävä tukkuhintaan eli sisäänostohintaan ja annettava jopa ilmaiseksi tuotteita pois, jotta ne eivät jää varastoihin ja nurkkiin lojumaan. Monet ovat langenneet ahneuksissaan ostamaan itselleen suuremmat varastot tuotteita kuin mitä he itse tarvitsevat ja saavat myydyksi, kun ovat luulleet saavansa rakennettua itselleen nopeasti suuren alalinjan eli myyjien verkoston värväämällä uusia ’yrittäjiä’ verkostoon. Kestää muutaman viikon tai kuukauden ennen kuin uusi edustaja huomaa ostavansa tuotteita ihan turhaan ja passivoituu. Syy tappioihin ei ole hänen vaan järjestelmän, joka on suunniteltu tuottamaan häviäjiä enemmän kuin voittajia. Kun sinua värvätään pyramidipeliin ja laittomaan rahankeräykseen, niin sinua ei värvätä ’voittajaksi’ vaan ’häviäjäksi’, jonka ainoa tarkoitus on maksaa muutaman voittajan ylellisen elämäntavan kulut ja tehdä työtä heidän hyväkseen: siis maksaa siitä, että rikastutat muita ja köyhdyt itse. Idea toimii juuri päinvastoin kuin mitä sen oli tarkoitus toimia sinun kohdallasi: että muut köyhtyvät ja sinä rikastut. Kaikkien rikastuminen ei ole nimittäin aikuisten oikeasti mahdollista, jos ehdit sellaista aivopesumateriaalin pohjalta luulla.
 3. Ovatko tuote-esittelyt ja liiketoimintaesittelyt ynnä koulutustilaisuudet keskittyneet tuotteiden esittelemiseen, informaatioon jakamiseen yhtiön markkinoimista tuotteista ja tuotteiden myyntiin? Mainitaanko ’myyjäksi ryhtymisen mahdollisuus’ vain ’sivulauseessa’ eli ’sivuseikkana’ ja kehotetaan ihmisiä ostamaan pikemmin yhtiön tuotteita kuin ryhtymään itse myyjiksi ja suosittelumarkkinoijiksi? Pyritäänkö tällä tavalla estämään se, ettei samalla alueella toimi liikaa samojen tuotteiden ja vielä saman firman myyntiedustajia? Jos sinua pyydettiin suoraan ryhtymään firman myyntiedustajaksi ja herätettiin sinussa toiveita ’helposta rahasta’, ’suurista palkkioista’, ’rikastumisesta’, ’varhaisesta eläkkeelle jäämisestä’, ’työn lopettamisesta’ (!!!), yms. sellaisesta ’verkostomarkkinoinnin unelmasta’, niin ettei sinun tarvitse lopulta tehdä sen eteen mitään, niin kyse on mitä suurimmalla todennäköisyydellä laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä. Sinulle ei silloin kerrota toiminnan riskeistä, sijoitetun rahan ja työpanoksen menettämisen mahdollisuudesta, todellisista kuluista tai mistään muustakaan taloudellisen turvallisuutesi kannalta tarpeellisesta tiedosta. Markkinointi on tältä osin lainvastaista.

  Lähde: Markkinaoikeuden päätös,
  Suomen Suoramarkkinointiliitto ry vastaan Oy Golden Products Ab ja Golden Products Aktiebolag. Uusien jäsenten värvääminen verkostomarkkinointiorganisaatioon.
  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/mao/1994/19940014
 4. Ovatko esittelytilaisuudet kotikutsuja vai pidetäänkö ne varta vasten vuokratuissa toimitiloissa, esimerkiksi hotellin tai ravintolan tai jonkin liikehuoneiston kokoustilassa tai kabinetissa? Jos kyse ei ole kotikutsuihin perustuvasta tuotteiden suoramyynnistä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin silloin pääpaino on yleensä uusien myyjien värväämisessä, mikä johtaa markkinoiden kyllästymiseen ja laittomaan pyramidipeliin. Myyjiä värvätään liikaa tuotteiden kysyntään nähden eikä myyjien määrää rajoiteta tai valvota millään tavalla, ettei myyjiä ole tietyllä alueella liikaa tuotteiden kysyntään nähden.
 5. Jos myyjien määrää ei rajoiteta tai valvota millään tavalla ja palkkiojärjestelmä kannustaa pikemmin värväämään uusia myyjiä kuin myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille, ja jos markkinointi keskittyy uusien myyjien värväämiseen eikä tuotteiden myymiseen verkoston ulkopuolelle, on kyse yleensä laittomasta pyramidista ja rahankeräyksestä, missä laiton rahankeräys ja vastikkeeton myynti sisältyy tuotteiden sekä koulutuksen korkeaan katteeseen. Tuotteet, markkinointimateriaali ja koulutus myydään toisin sanoen reiluun ylihintaan verkoston sisälle, jolloin tästä ylihinnasta on vara maksaa palkkioita verkoston ylälinjaan aina kun uusi edustaja saadaan värvätyksi mukaan toimintaan. Tämä ns. ’kynnysraha’ tai ’pääkalloraha’ sisältyy vuosimaksuihin, kuukausimaksuihin, muihin vastaaviin lisenssimaksuihin, ylihintaisiin aloituspaketteihin, koulutukseen, markkinointimateriaaliin (käyntikortit, esitteet, tuotenäytteet) ja itse myytäviin tuotteisiin, jotka ovat pääsääntöisesti kalliimpia kuin vähittäiskaupasta tai muusta suoramyynnistä ostetut vastaavat tuotteet, tai sitten tuotteita ei tarvita eli ne ovat turhia ylellisyystuotteita tai hyvinvointituotteita, millä mainostetaan olevan suurempi vaikutus ihmisen terveyteen kuin mitä niillä todellisuudessa on. (Ihmerohdot, voiteet, eliksiirit, kapselit, pillerit, vitamiinit, lisäravinteet ja ateriakorvikkeet, yms. humpuuki tai ylihinnoitellut tuotteet, joita ei saataisi muuten kaupaksi kuin markkinoimalla ”hyvää mahdollisuutta lisäansioihin”, kunhan vain ostaa itselle näitä tuotteita ja myy niitä samalla muillekin.)
 6. Ovatko esittely- ja myyntitilaisuudet hurmoshenkisiä värväystilaisuuksia, missä herätetään kuulijoissa toiveita suurista tuloista ja varhaisesta eläkkeelle vetäytymisestä? Mainostetaanko taloudellista riippumattomuutta ja vähätelläänkö perinteisen työn arvoa, niin että kuulijoissa saadaan aikaan tyytymättömyyttä perinteistä työtä kohtaan ja halveksuntaa matalapalkka-aloilla sekä palvelualoilla työskenteleviä kohtaan? Pilkataanko työttömiä ja köyhiä, markkinoidaanko ’amerikkalaista unelmaa’ rikastumisesta ja luksus-elämästä? Onko markkinoinnin ja koulutuksen pääpaino saada kuulijat uskomaan rahan voimaan ja muuttumaan sydämeltään ahneiksi materialisteiksi, joiden elämässä on tärkeintä taloudellinen menestys: ”rahalla saa kaikkea” -periaatteen mukaan? Jos liikeideaa markkinoidaan ”hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin ja taloudellisen riippumattomuuden saamiseen” samalla, kun vähätellään kuluja, riskejä, sijoituksen suuruutta ja työpanosta verkoston rakentamiseksi, niin kyse on mitä ilmeisimmin laittomasta pyramidista.
 7. Mieti sitä, mitä sinulle kaupitellaan: mihin sinua pyydetään mukaan? Mitä sinun odotetaan tekevän, kun olet lähtenyt mukaan verkostoon? Onko tarkoituksesi ensisijaisesti myydä yhtiön markkinoimia tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille vai värvätä lisää edustajia verkostoon? (Tämä on sama kuin kohta 1., mutta kertaus on opintojen äiti: sillä tavalla oppi iskostuu sydämeen tiukasti eikä lähde pois ihan helposti. Tähän perustuu myös positiivisen ajattelun ja mielenhallinnan mekanismit, mitä käytetään edustajien koulutuksessa ja uusien edustajien värväämisessä hyväksi.)
 8. Mihin tulo-odotuksesi perustuvat? Omaan suoramyyntiin verkoston ulkopuolisille asiakkaille vai uusien verkostomarkkinoijien värväämisestä ja liikevaihdosta saataviin palkkioihin?
 9. Pyydetäänkö sinua ostamaan keskimäärin tietty määrä tuotteita itsellesi ja perheellesi, niin että nämä ostot pätevöittävät sinut saamaan bonuksia ja palkkioita alalinjasi liikevaihdosta? Sinulla täytyy tietysti olla alalinja, jotta tämä idea voisi toteutua, joten sinua on kehotettu värväämään uusia myyjiä ilman rajoitusta ja valvontaa alalinjaan, jos tulo-odotuksesi perustuvat muiden tekemästä myynnistä tulevaan provisioon eikä omasta myynnistä saataviin palkkioihin.
 10. Uskotellaanko sinulle sellaista, ettei sinun tarvitse tehdä muuta kuin ostaa yhtiön markkinoimia tuotteita tietyllä summalla keskimäärin joka kuukausi ja jos värväät muita kuluttajia verkostoon alalinjaasi, niin voit saada suuria tuloja tekemättä lopulta mitään tulojen eteen? Tämä on niin sanottua ’passiivista tuloa’, jonka markkinointi jo itsessään kertoo kyseessä olevan mitä todennäköisimmin laittoman pyramidin tavoin toimiva tuotemyyntiä harjoittava pyramidipeli. Siinä laiton rahankeräys eli vastikkeeton myynti sisältyy tuotteiden korkeaan katteeseen. Toisin sanoen: tuotteet myydään niin hyvällä voitolla, että niistä voidaan maksaa palkkioita ja bonuksia uusien myyjien värväämisestä verkostoon, aina loputtomiin asti ilman mitään rajoituksia.

  Monet alan yritykset toimivat tässä kuvatulla tavalla kuten kuluttajaklubit. Yritykset eivät etsi tehokkaita suoramyyjiä myymään firman tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille. He etsivät kuluttajia verkostoon, missä on tarkoitus ostaa oman kaupan tuotteita ja värvätä verkostoon muita, jotka tekevät samalla tavalla. Näin suurin osa yhtiön liikevaihdosta on myyntiä verkoston sisälle, mikä on pyramidin yksi tunnusmerkki. Verkoston ulkopuoliset asiakkaat puuttuvat lähes kokonaan.

  Idea ei ole siis myydä paljon tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille vaan käyttää tuotteita itse ja saada muut käyttämään niitä itse alalinjassa. Jos saa rakennettua tarpeeksi suuren alalinjan, niin silloin on mahdollista ansaita paljon rahaa tekemättä paljon mitään sen eteen. Puhumme taas niistä ’passiivisista tuloista’, mitä markkinoidaan verkoston edustajille.

  Oletko huomannut sitä, että epäonnistuneet verkostoijat syyllisestään siitä, kun eivät ole rakentaneet itselleen suura alalinjaa, mutta sitten mainostetaan kuitenkin sitä, ettei mitään tarvitse tehdäkään, koska alalinjan edustajat rakentavat alalinjan sinun ensimmäisen ja toisen tasosi jälkeen? Miten alalinjan kasvun tyrehtyminen voisi olla sinun syytäsi, jos olet kuitenkin saanut ensimmäisen ja toisen tason värvättyä riittävällä tavalla? Tiesitkö sitä, että ensimmäisen ja toisen tason värvääminen riittävällä tavalla kannattavaa liiketoimintaa ajatellen on matemaattisesti mahdotonta yli 90 prosentille edustajista jokaisessa verkostossa ja valtaosassa yli 96 prosenttisesti? Siis vain neljä prosenttia tai vähemmän voi saada oman ensimmäisen ja toisen tasonsa miehitettyä minimivaatimuksen mukaan, niin että pätevöityy ensimmäiselle tasolle, mistä voisi alkaa toivoa vähän isompia palkkioita kuin mitä omat alennukset perheen kulutuksesta ovat.
 11. Mainostetaanko ideaa sinulle sillä tavalla, ettei sinun tarvitse myydä paljon mitään: riittää, että ostat tuotteita jonkin verran itsellesi ja perheellesi sekä hankit pari asiakasta sen lisäksi? Jos et saa asiakkaita, niin voit olla itse perheesi kanssa kaikki tarvittavat asiakkaat eikä muita asiakkaita tarvita. Mikäli ideaa markkinoidaan tällä tavalla, on kyse käytännössä laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä, vaikka yritystä ei olisi koskaan tuomittu siitä rikoksesta ja se olisi saanut vapauttavan tuomion oikeudenkäynnissä. (esim. Amway) Käytäntö osoittaa kuitenkin sen, että nämä yritykset toimivat juuri siten kuin laittomat rahankeräykset ja pyramidipelit toimivat. Alan suurimmat yritykset aiheuttavat samalla kaikkein suurimmat tappiot yksittäisille ihmisille ja inhimillinen kärsimys on mittavin näiden verkostojättien uhrien elämässä. Siitä ei ole nyt kuitenkaan tarpeen enempää kirjoittaa. Riittää, että tunnistat tämän artikkelin luettuasi laittoman pyramidin rehellisemmästä suoramyynnistä. Näillä on eroa ja suurin osa verkostomarkkinointiyrityksistä toimii kuin laiton pyramidi, vaikka he eivät sitä tunnusta: miksi tunnustaisivat, kun koko elinkeino on kiinni siitä, että tämä tosiasia kiistetään loppuun saakka?

Petteri Haipola, 06.04.2007