Yritysmaailman ja verkostomarkkinoinnin voittajat

Päivitetty 21.01.2001 Kirjoittanut Petteri Haipola

3.1 Millainen ihminen menestyy yrittäjänä?

Luoja ei ole tehnyt jokaisesta ihmisestä yrittäjää. Kaikki ihmiset eivät voi menestyä liikemaailmassa. On mahdotonta, että edes pitkällisen koulutuksen ja harjoittelun tuloksena kuka tahansa olisi kyvykäs tekemään mitä tahansa työtä. Luoja on jo syntymässä nähnyt meidän tulevaisuutemme ja varustanut meidät erilaisilla henkilökohtaisilla kyvyillä ja taidoilla, joita voimme sitten hyödyntää matkamme varrella. Itse olen lähes täysin kyvytön teknisiin töihin. Kuinka moni antaisi minulle autonsa korjattavaksi tai pyytäisi minua remontoimaan asuntonsa tai saunansa? Ei varmasti yksikään. Kuinka moni on valmis uhraamaan aikaansa ja rahaansa opettaakseen minua suoriutumaan em. tehtävistä? Tuskin kukaan! Kuinka sitten samaiset henkilöt ovat valmiita liittämään verkostonsa alalinjaan ”kenen tahansa suharin?” Sananlasku ”suutari pysyköön lestissään” pitää vieläkin paikkansa.

liikemies
Sinustako menestyvä liikemies?

Verkostomarkkinoinnissa mukana olevat väittävät seuraavaksi ettei liiketoiminta varsinaisesti ole yrittämistä. Mitä se sitten on? Ne jotka lähtevät mukaan verkostomarkkinointiin pelkästään tai pääasiallisesti tulojen ansaitsemisen toivossa tekevät sen nimenomaan ansaitakseen siten itselleen mukavan toimeentulon. Heitä on suurin osa. Liiketoimintaan kuuluu mukaan samat piirteet kuin mihin tahansa muuhun yritystoimintaan. On myynnin ja kulujen seuranta, budjetit, kirjanpito, liikevaihto, ostot, muut kulut, erilaiset liiketoiminnan katteet, markkinointi, liikestrategiat, taktiikat, koulutus, myynnin edistäminen, liikematkat, toiminnan kehittäminen, verotus, yrityskontaktit, jne. Eikö tämä kuulosta liiketoiminnalta eli yrittäjyydeltä? Moni ehdokas putoaisi varmasti pois kuvioista jo kuullessaan edellisen kaltaisen luettelon ja juuri tällaisten asioiden kanssa häntä pyydetään uhraamaan aikansa ja voimavaransa! Mutta heille ei kerrota tällaista, koska silloin he eivät liittyisi mukaan toimintaan eikä heistä siten olisi värvääjille mitään hyötyä!

Jokaisella ihmisellä on jokin päätulon lähde ja useimmilla vielä sivutulon lähteitä. Sen takia meillä on verokortit kyseisten tulojen verotusta varten. Ansiot voivat muodostua työttömyyskorvauksesta, erilaisista avustuksista, eläkkeistä, pää- tai sivutoimen palkoista ja erilaisista työkorvauksista tai pääomatuloista. Jokaisen kansalaisen on ilmoitettava tulonsa ja vähennyksensä vuosittain verottajalle. Jos nyt menisimme kysymään verottajalta, miten tulee suhtautua esim. työttömään ihmiseen, jolla on verkostomarkkinoinnista saatuja provisioita vuodessa vaikkapa 48000 markkaa. Tämähän tekee ”vain” 4000 mk/kk, mikä tulotaso värvääjien mielestä on vielä helppo saavuttaa. Työhön käytettyä aikaa en tässä ala arvioida: se vaihtelee yksilöittäin huomattavasti. Mahtaisiko verottaja pitää tällaista ihmistä työttömänä vai osa-aikaisena yrittäjänä? Millaisena tällainen ihminen mieltää itsensä? Vielä värväystilanteissa puhutaan avoimesti loistavasta ”bisnes-mahdollisuudesta”, mutta kun mennään toiminnan lailliseen puoleen niin tämä tuottoisa bisnes muuttuukin silmänkäänteessä sivutoimiseksi harrastukseksi! ”Lihan tekoja!” sanoisin minä ja uskon että uskovaiset tämän kyllä heti ymmärtävät!

Kun lähdetään toimintaan mukaan pelkästään tai suurimpana syynä liiketoiminta on kyseessä yrittäjäksi alkaminen, olkoonkin, että alussa hommaa voi tehdä sivutoimisesti ilman nimetyn yrityksen perustamista. Jos tulot lähtevät kasvamaan merkittävästi ja työhön menee paljon aikaa niin että voidaan puhua sivu- tai päätoimesta, on jo verotuksellisista syistä sekä kulujen ja tuottojen seuraamisen kannalta viisainta perustaa yritys. Kuluttajavirasto neuvoo juuri näin. Yrittäjän on huolehdittava suoraan lakiin perustuen kirjanpidosta ja yrittäjäeläkevakuutuksesta.

Verkostomarkkinointiin rahan ansaitsemisen toivossa mukaan lähteneiden tarkoitus on saada värvättyä alalinjaansa mahdollisimman paljon uusia jäseniä eli laajentaa verkostoaan. Ansiot tulevat alalinjan myyntien provisioista. Ne ihmiset, joilla on tarvittavat ominaisuudet yrittämiseen, ovat useimmiten jo mukana liikemaailmassa. Heitä on siksi vaikea enää saada mukaan verkostomarkkinointiin. Käytännössä mukaan pyydetäänkin keitä tahansa ihmisiä. Tämä on mainittu selkeästi markkinointimateriaaleissa. ”Et tarvitse mitään erityisosaamista, sinun ei tarvitse pätevöityä millään tavalla jne.”

Kuinka moni verkostomarkkinoinnissa menestynyt ihminen on lahjaton, kyvytön, pätevöitymätön, sellainen joka ei kunnolla hallitse hommaansa? En tunne ketään sellaista. Mutta tunnen tyypin, joka nimenomaan kehuu sillä, miten hyvin hän osaa hommansa, kuinka paljon hän sillä tienaa ja miten hän on tehnyt alalla maailmanennätyksiä! Jos työssä menestyy ilman pätevöitymisiä ja koulutusta niin sellaisia ihmisiä pitäisi olla myös menestyjien joukossa! Missä he ovat? Nyt menestyjiä löytyy vain harvoista verkoston haaroista, sellaisista, missä alalinjaan liittyy yhä uudelleen osaavia ja päteviä ihmisiä tai missä on mukana julkisuuden henkilöitä, jotka hyvän maineensa avulla saavat mukaan uusia jäseniä. Heidänkään mukanaolonsa ei elätä verkostoa alaspäin loputtomiin: se on matemaattinen mahdottomuus. Millä perusteella sinä olet liittynyt tai liittyisit mukaan verkostomarkkinointibisnekseen? Seuraavassa on lueteltu joitakin yleisiä ominaisuuksia, joita yrittäjällä tulisi olla.

Yrittäjäksi alkavalla tulisi olla ainakin joitakin tai useimpia seuraavista ominaisuuksista:

– Keskiverto tai parempi älykkyys.

– Kokonaisuuksien ymmärtäminen.

– Riskien hallinta.

– Ongelmien selvittämisen kyky.

– Kyky etsiä ja löytää tietoa. Avun löytäminen oikeasta paikasta kulloiseenkin tilanteeseen.

– Peräänantamattomuus, sinnikkyys, neuvokkuus.

– Matemaattinen lahjakkuus.

– Psykologinen lahjakkuus ja erilaisten ihmistyyppien tunteminen. (Verkostomarkkinointiguruilla tämä piirre on vahva! He hallitsevat hyväksi käyttämisen ja mielistelyn epäjalon taidon.)

– Sosiaaliset taidot: kanssakäyminen, seurustelu, esiintyminen, yhteistyökyky,… listaa voisi jatkaa pitkälti.

– Kielitaito. (Varsinkin internet-bisneksessä, jossa suurin osa internet- ja tietojenkäsittelymaailmasta on englanninkielistä: suomen kielellä ei pitkälle pötkitä!)

– Oikeat kontaktit tai niiden luominen ja ylläpitäminen.

– Markkinointiin liittyvä osaaminen ja tieto-taito.

– Rahan käsittelytaito, talousasioiden hallitseminen.

– Lain tuntemus yleensä ja erityisesti omaa alaa koskien. (Kuinka moni osakas on edes kiinnostunut laeista ja asetuksista, jotka säätelevät ja rajoittavat toimintaa varsinkin kun on kyse verkostomarkkinoinnista? Tällaiset lait käsittelevät mm. petoksia, laitonta rahankeräystä, kiskontaa, epärehellistä tai harhaanjohtavaa toimintaa ja markkinointia sekä hyvien liikemiestapojen vastaista menettelyä. Kaikkien kyseisten rajoitusten noudattaminen huonontaa menestymisen mahdollisuutta verkostomarkkinoinnissa. Kunniallisessa liiketoiminnassa on usein kyse juuri päinvastaisesta: lait turvaavat rehellisen yrityksen ja yksilön asemaa ja tekevät menestymisen mahdolliseksi.)

– Oikean ja väärän erottaminen.

– Petosten ja huijausten haistaminen. (Miksi minä yrittäjänä heräsin pian värvätyksi tuloni jälkeen?)

– Hyvä mielenterveys.

– Paineiden sietokyky.

– Stressin kestäminen.

– Mahdollisuus uhrata aikaa ja voimavaroja, työpäivä saattaa kestää aamusta myöhäiseen iltaan seitsemänä päivänä viikossa.

– Kyky elää ilman työntekijälle kuuluvia oikeuksia, mm. työehtosopimuksen ja työsopimuksen tuomaa turvaa, ammattijärjestön tukea, edullisen työttömyyskassan jäsenyyttä, työaikalainsäädännön sanelemia minimityöaikoja sekä vuosi- ja vanhempainlomia.

– Perheen ja ystävien tuki ja suvaitsevainen ymmärtämys työaikojen ym. muiden sosiaalisten ongelmien takia.

– Huumorintaju.

Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin, mutta viimeksi mainittu ominaisuuteni loppui kesken. Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että yrittäjänä menestyvän henkilön tulee olla keskivertoa selkeästi neuvokkaampi ja kekseliäämpi kaveri kaikessa liiketoimintaan liittyvässä tekemisessään. Arvaan että värvääjät mainitsevat tähän vastaväitteeksi heti jonkin esimerkin jostain yksittäisestä hyvin menestyneestä jälleenmyyjästä, jolla ei ole ollut ennalta arvioiden mainittuja edellytyksiä menestykseen. Mutta samalla he unohtavat mainita ne mahdolliset 99,9 % eli tuhannet ja taas tuhannet mukaan huijatut ihmispolot, jotka ovat menettäneet bisneksen takia eivät vain rahojaan vaan mahdollisesti myös perheensä, ihmissuhteensa ja terveytensä!

3.2 Verkostomarkkinoinnin voittajat

Kuten aiemmin on jo mainittu, niin verkostomarkkinoinnissa vain harvat ja valitut pärjäävät todella hyvin. Alle 0,05 % eli vähemmän kuin yksi kahdestatuhannesta ansaitsee niin hyvin, että voisi puhua hyvästä päätoimisesta ansiotulosta tai vaurastumisesta. Millaisia nämä verkostojen voittajat ovat? Päteekö heihin samat säännöt kuin muiden alojen voittajiin ja menestyjiin? Ehkä osittain. Voittajilla tulee olla monipuoliset kyvyt ja lahjat. Niitä käytetään vain valitettavan usein väärin. Vilpillisellä ja kierolla toiminnalla saa usein paremman tuloksen lyhyessä ajassa kuin pitkäjänteisellä puurtamisella. Usein käy kuitenkin niin, että kun nopeasti kasvanut verkosto romahtaa, niin kunniallisella tavalla bisnestä harjoittava jatkaa vielä pitkän ajan ja saattaa menestyä loppuun asti. Useimmiten hän toimii jollain muulla alalla kuin verkostomarkkinoinnissa.

Verkostomarkkinoinnissa riittää lyhytnäköisiä värvääjiä. He ponnahtavat pinnalle aika ajoin uuden tuotteen ja firman avulla. Kun he ovat lypsäneet mahdottomaksi tietämäänsä verkostoa aikansa, he myyvät sen pois ja alkavat kehitellä uutta. He ovat juuri niitä, jotka ovat saaneet koko alan maineen likaiseksi. Eikä heillä ole todellista halua parannukseen. He rakastavat hommaansa ja itseään.

Pyramidivärvääjien taktiikkaan kuuluu mieliä kuohuttava ja kiihottava markkinointi. Puhutaan suurista asioista kuten ”internet vallankumouksesta” ja käytetään harhaanjohtavia vertauksia toiminnan saattamiseksi ”haluttuun valoon” ehdokkaiden silmissä. Toiminnalle on tunnusmerkillistä valtava kiire, jolla pitää lähteä mukaan verkostoon. Psykologiset kikat ovat ahkerassa käytössä. Sopivassa paikassa kehutaan ja imarrellaan sekä ehdokkaita että uusia jäseniä. Varoitetaan heitä epäilijöistä ja arvostelijoista: sellaisiin ei kannata olla yhteydessä eikä uhrata heihin aikaa. Kielletään tutustumasta mihinkään materiaaliin, joka on verkostomarkkinoinnin vastaista.

taikuri Tällä kaikella pyritään pitämään ”verkostouskovat” sokean talutusnuorassa ja hämäämään uusia ehdokkaita. Jos värväyskokoukseen eksyy joku, joka vähänkään ymmärtää asioita ja tekee vaikeita kysymyksiä, niin silloin keskustelu johdatetaan taitavasti sivu-urille. Kiperät kysymykset jäävät ilman vastausta eivätkä useimmat sitä edes huomaa.

vetää hatusta
Matemaattinen temppu on huijausta

Värvääjät jaksavat motivoida teamiläisiä uusien jäsenten värväämisessä. Siihenhän heidän rikastumisensa perustuu. Monet ”työmuurahaiset” raatavat vailla toivoa kunnon palkasta ja ”kuninkaat” sen kuin rikastuvat. Saattaa mennä monta vuotta ennen kuin alemmilla tasoilla olevat huomaavat homman mahdottomuuden: he eivät sittenkään saaneet omaisuuksia verkostomarkkinoinnin avulla. Tästä alkaa verkoston romahdus. Uusia jäseniä liittyy mukaan vähemmän kuin vanhoja eroaa. Tulot tyrehtyvät kerros kerrokselta. Verkostomarkkinointiguru ja ”keksijät” ovat silloin jo puuhailemassa uutta verkostoa. He juuri ovat monen verkoston voittajia. Valitettavasti.

Petteri Haipola, päivitetty 21.01.2001 ja 18.2.2004/ linkit