MOVE NETWORKS OY – PALKKIOT, PROVISIOT, JÄRJESTELMÄ

Kirjoittanut Mursis

Move Networks Oy:n palkkiojärjestelmän kuvausten ja edustajilta saatujen tietojen perusteella kirjoittanut nimimerkki Mursis. Julkaistu 11.11.2005, S2E:tä koskeva lisäys 9.6.2006. Ks. myös Verkostomarkkinointi – bisnestä vai huijausta.

YLEISTÄ

Moven palkkiojärjestelmä on verkostomarkkinointiyrityksille tyypilliseen tapaan monitasoinen, sekava, useisiin erilaisiin ”pisteisiin”, ”tasoihin” sekä ”bonuksiin” perustuva. Provisiopisteiden suuruus on määritelty niin, että yhtä aikaa edustajan tuntee saavansa kohtalaisen paljon (pisteissä, mutta ei rahassa) ja samalla pisteiden määrästä ei voi helposti nähdä, kuinka suuri määrä liikevaihtoa emoyritykselle on tuotettava tietyn rahamäärän ”ansaitsemiseksi”. Raha muutetaan ensin pisteiksi ja sitten taas rahaksi.

KOLMENLAISTA PROVISIOTA TAI ”PISTEITÄ”

Moven jakama ”provisio” tai ”pisteet” on kolmentyyppistä.

(i) Suora rahaprovisio maksetaan edustajalle, joka saa jonkun organisaation ulkopuolisen henkilön tai itsensä ostamaan jonkin Moven tuotteen tai tekemään pitkäkestoisemman tilauksen tai sopimuksen.

(ii) Organisaatioprovisio on puolestaan pisteitä, joita jokainen edustajan yläpuolella samassa linjassa (eli siis ”ylälinjassa”) oleva edustaja saa alapuolellaan olevan edustajan tehdessä ostoksen tai jonkun toisen tehdessä ostoksen hänen ID:llään. Organisaatioprovisiopisteitä saa kaksinkertaisesti edustajan tekemistä aktivointiostoksista.

(iii) Aktivointipisteet vuorostaan oikeuttavat edustajan saamaan provisiota ”alapuolellaan” olevien ostoksista eli organisaatioprovisiota. Moven edustaja saa aktivointipisteitä tekemällä sellaisia ostoksia, joista hän ei itse saa minkäänlaista provisiota.

KAHDENLAISIA OSTOKSIA

Jotta tilanne monimutkaistuisi entisestään, erilaisista ostoksista maksetaan provisiota eri tavalla. Ostoksia on pääasiassa kahta eri tyyppiä:

(i) Verkoston ulkopuolinen ostaa tuotteen Movelta käyttäen edustajan ID-numeroa tai edustaja ostaa tuotteen itselleen omalla ID:llään, mutta ei aktivointiostoksena. Tässä tapauksessa edustaja saa rahaprovision ja hänen ylälinjansa organisaatioprovision, joka tuotteelle on määritelty. Samoin asiakkuuksista (tilauksista/sopimuksista) maksetaan edustajalle rahaprovisio sekä hänen ylälinjalleen organisaatioprovisio. Asiakkuuksista maksettavan organisaatioprovision suuruutta en tässä käsittele ollenkaan. Nähtävästi se on selvästi pienempi kuin tuotemyynnistä annettava organisaatioprovisio. Tuotemyynnin kaavat esitellään alla.

(ii) Edustaja tekee oman aktivointiostoksensa saadakseen aktiivisena pysymiseen oikeuttavat aktivointipisteet. Edustaja ei saa itselleen minkäänlaista provisiota. Hänen ylälinjansa saa edustajan saamien aktivointipisteiden suuruisen pistemäärän organisaatioprovisiota (oikeastaan kaksinkertaista organisaatioprovisiota, ks. alla).

Kuten kuvasta näkyy, Move maksaa jokaisesta myydystä tuotteesta kaksi provisiota: joko rahaprovision ja organisaatioprovision tai kaksinkertaisen organisaatioprovision. Edelleen jatkossa esitän, kuinka organisaatioprovision on tarkoitus olla ainakin likimäärin rahaprovision suuruinen, eli yhteensä minkälaisesta tahansa tuoteostosta maksetun provision on tarkoitus olla maksimissaan kaksi kertaa Moven taulukoissa maksettu rahaprovisio.

PROVISIO PERUSTUU KATTEESEEN

Jokaiselle Movesta ostettavalle kertaluontoiselle tuotteelle on määritelty eri arvo jokaista kolmea provisiotyyppiä kohden. Moven määrittelemä provisio kullekin tuotteelle ei ole yksinkertaisesti verrattavissa tuotteen myyntihintaan vaan vaihtelee merkittävästi tuotteiden välillä. Moven jakamien provisioiden suuruus perustuu näin yrityksen katteeseen, joka on jokaiselle tuotteelle laskettu erikseen.

Rahaprovisio on joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta 5-15 % myyntihinnasta. Yksittäisen tuotteen myynnistä annettavan rahaprovision (siis euromääräisen provision) voisi näin arvella olevan noin 20 % – 25 % katteesta, sillä Moven tuotteet ovat pääsääntöisesti kalliita. Eli siis: provision euromäärän suhde katteeseen on vakio; tämän vuoksi vuorostaan myyntihinnan ja provision välillä ei ole suoraa verrannollisuutta.

Provision euromäärästä voi laskea edelleen organisaatioprovisiopisteet sekä aktivointipisteet suurin piirtein seuraavalla kaavalla:

(K1) Organisaatioprovisiopisteet = rahaprovisio x 1,205
(K2) Aktivointipisteet = organisaatioprovisiopisteet x 2 = rahaprovisio x 2,41

Näin myös tietynsuuruisen organisaatioprovisiopisteluvun tai aktivointipistemäärän saaminen ei edellytä varsinaisesti tietynsuuruisen ostoksen tekemistä vaan tietynsuuruisen katteen aikaansaamista Movelle.

ORGANISAATIOPROVISIOPISTEISTÄ RAHAKSI

Organisaatioprovisio on se provision muoto, joka jakautuu verkostoon ja josta Moven edustaja odottaa suurimpia tulojaan. Jotta organisaatioprovisio muuttuisi rahaksi, edellytyksiä ovat seuraavat:

(1) organisaatioprovisiota saadakseen edustajan tulee olla aktiivinen eli tuottaa Movelle liikevaihtoa omilla ostoksillaan 30 aktivointipisteen arvosta neljässä viikossa; tämä vastaa vähimmillään noin 60 euron hintaista ostosta kuussa

(2) edelleen saadakseen organisaatioprovisiopisteitä edustajalla täytyy olla viisi asiakasta, jotka ovat tehneet pidempikestoisen tilauksen tai sopimuksen; nämä asiakkaat ovat usein edustaja itse sekä hänen perheensä

(3) provisiota on täytynyt ”ansaita” molempien jalkojen puolelta ja rahaksi muutettavien provisiopisteiden määrä on yhtä kuin kaksi kertaa vähemmän provisiota tuottaneen puolen provisiopisteiden määrä; loput pisteet jäävät ”pankkiin” (”banking”) ja maksetaan toisen puolen saavuttaessa saman tason; tämä ”pankki” tyhjenee, mikäli edustaja ”passivoituu” eli ei tee riittävästi omia ostoksia saadakseen edellytetyt aktivointipisteet; ”pankki” sisältää maksimissaan 3000 pistettä

(4) organisaatioprovisio maksetaan viikoittain

Organisaatioprovisiopistemäärä muuntuu rahaksi yksinkertaisesti kertomalla pisteluku luvulla 0,1. Esimerkiksi 100 pistettä organisaatioprovisiota muuntuu 10 euroksi. Paljon mielenkiintoisempi on kuitenkin arvioida Moven saamaa katetta edustajalle maksetun provision perusteella. Tämä tapahtuu kaavalla:

(K3) ((R * 10) : 1,205) : P = K

missä R = yksittäiselle edustajalle päätyvä provisio rahana, P = katteesta jaettava prosentuaalinen provisio-osuus murtolukuna, K = Moven myyntikate. Saman kaavan voi ilmaista yksinkertaisemminkin:

(K3*) R : 0,1205 : P = K

Esimerkiksi jos euromääräinen provisio-osuus (P) on 20 % myyntikatteesta ja yksittäinen edustaja saa organisaatioprovisiona 1000 euroa rahaa, Moven myyntikate, josta ei ole vielä vähennetty provisioita, on:

((1000 x 10) / 1,205) / 0,20 = 41493,78 €

ORGANISAATIOPROVISION JAKAMINEN

Kuten todettu, organisaatioprovisio muutetaan rahaksi ja annetaan edustajalle viikoittain. Edellä mainittujen (1-4) lisäksi rajoittavia sääntöjä on kaksi:

(5) organisaatioprovisiopisteet jaetaan edustajille portaittain; tässä en kuitenkaan suuresti puutu portaisiin vaan puhun yleisellä tasolla ikään kuin jokainen piste tulisi joka viikko maksettavaksi

(6) pelkkien organisaatioprovisiopisteiden perusteella voi ”ansaita” maksimissaan 2100 euroa viikossa; tämän voi kuitenkin ylittää ”bonuksilla” (joita käsittelen alla)

Järjestelmä on pyritty rakentamaan niin, että käytännössä ylälinjaan ostoksesta jaettava organisaatioprovisio on yhteensä noin samansuuruinen kuin rahaprovisio (mikäli se tulee maksuun kokonaisuudessaan, ks. alla). Rajoittavia tekijöitä ovat palkkakatot sekä organisaation koko.

Kaavojen (K1) ja (K2) perusteella alapuolella olevan edustajan ID:llä tapahtuvista tavallisista (ei aktivointi-) ostoksista yläpuolella oleville edustajille maksettaisiin kullekin periaatteessa 12,05 % tuotteen rahaprovisiosta. Esimerkiksi kun tuotteesta saatava rahaprovisio on 10 €, sen tuottama organisaatioprovisio on noin 12,1 pistettä, eli 1,21 € kullekin edustajan yläpuolella olevalle. Palkkakaton ja verkoston koon rajojen vuoksi käytännössä rahaa tästä organisaatioprovisiosta maksetaan noin kahdeksalle yläpuolella olevalle, eli 8 * 1,21 € = 9,68 €, eli hyvin lähelle rahaprovision (10 €) suuruus. Näin Move on maksanut yhteensä provisiota noin 20 €. On tietysti huomattava, että tämänkin suuruisen provision aikaansaaminen edellyttää jo ostosta, jonka kate Movelle on 50 euron luokkaa ja hinta näin tyypillisesti 150 ja 250 euron välillä.

Aktivointiostoksen ollessa kyseessä ylälinjalle maksetaan tuplasti organisaatioprovisiota, sillä tällöin rahaprovisiota ei makseta kenellekään. Aktivointiostoksesta maksetaan tämän arvion perusteella näin periaatteessa kullekin ylälinjalaiselle 24,1 % tuotteen rahaprovisiosta. Esimerkiksi jos aktivointiostoksen rahaprovisio on jälleen 10 €, provisiota maksetaan tyypillisesti 8 * 2,41 € = 19,28 €. Jälleen provisiota on maksettu yhteensä noin 20 € eli kaksi kertaa tuotteen rahaprovision määrä.

Pyöristysten ja verkostorakenteen ”vääristymien” (sekä laskelmistani puuttuvien tuhannesosantarkkojen Moven käyttämien kertoimien arvojen) vuoksi on hyvinkin mahdollista, että ostoksesta maksetaan joskus yhteensä hieman enemmän tai vähemmän verkostolle organisaatioprovision kautta kuin rahaprovisiona. Erityisesti ylemmille tasoille sijoittuvien edustajien tekemistä ostoksista ja aktivointiostoksista maksetaan vähemmän provisiota, sillä yläpuolella olevia tasoja on vähemmän. Joka tapauksessa erot ovat pieniä ja järjestelmä pitkälti takaa sen, että kaksi kertaa tuotteelle määritellyn rahaprovision määrä on myös maksimi maksettavalle provisiolle.

Lisäksi on huomattava, että organisaatioprovision tuottamia rahasummia ei makseta passivoituneille (eli aktivointinsa ostoksilla suorittamatta jättäneille) verkoston jäsenille. Lisäksi koska rahaan oikeuttamattomat pisteet jäävät ”pankkiin”, suuri osa organisaatioprovisiosta jää ainakin väliaikaisesti maksamatta, kunnes ”molemmat jalat” saavuttavat tietyn organisaatioprovisiopistemäärän. Edustajan ”passivoituessa” pankki tyhjentyy ja pankissa voi maksimissaan olla 3000 pistettä. Jokainen piste ei näin koskaan muutu rahaksi. Edelleen edustajan molempien jalkojen tuottamien organisaatioprovisioiden täytyy olla viikossa vähintään 300 pistettä, ennen kuin yksikään pisteistä tulee maksuun.

Koska organisaatioprovisio tulee maksuun portaittain ja viikoittain, perustuu usein sattumaan, kuinka paljon rahaa tietyllä viikolla voi ”ansaita”. Paitsi ensimmäisen portaan saavuttaminen, aivan erityisesti bonusten määrä on sidottu suoraan tietyn viikon aikana tulleeseen organisaatioprovisioon (ks. bonus-osio alla). Koska edustaja ei voi kovinkaan pitkälti vaikuttaa siihen, miten verkosto toimii parin tason päässä hänestä kumpaankaan suuntaan, bonuksia tulee käytännössä (ainoastaan) silloin kuin varsin useita aloituspaketteja sattumalta ostetaan omassa alalinjassa juuri tietyllä viikolla. Pelkkien aktivointi- ja muiden ostosten kautta bonusta voi saada vain hyvin harva aivan pyramidin huipulla, kuten jatkossa esitän.

PROVISIO YHTEENSÄ

Järjestelmä rakentuu siis niin, että provisio maksetaan ”kahdesti”. Kun kyseessä on tavallinen verkkokauppaostos, edustaja, jonka ID:llä ostos tehdään, saa rahaprovision ja hänen ylälinjansa organisaatioprovision. Nämä provisiot ovat suurin piirtein samansuuruisia, eli provisiota maksetaan ylälinjalle yhteensä maksimissaan suurin piirtein saman verran kuin edustajalle itselleen. Usein maksetaan vähemmän, jos ylälinjassa on vähemmän kuin kahdeksan aktiivista ja provisioiden saamiseen oikeutettua edustajaa pyramidin huipulle asti.

Aktivointiostoksen ollessa kyseessä edustaja ei saa itselleen ollenkaan provisiota. Organisaatioprovisiota maksetaan tällöin kaksinkertaisesti (eli aktivointipisteiden, jotka siis ovat kaksi kertaa organisaatioprovisiopisteet, määrä nousee organisaatioprovisiopisteinä ylälinjaan).

Tämän ”kaksinkertaisen” provision lisäksi (ilmeisesti) katteesta maksetaan 10 % ”poolirahastoon”, josta sitä jaetaan pyramidin huipulle (ks. ”bonukset” alla).

Kaikkien näiden provisioiden maksimaaliseksi yhteissuuruudeksi voi arvioida noin 50-60 % katteesta. Mikäli rahaprovision suuruus on noin 20-25 % katteesta, raha- ja organisaatioprovisio on yhteensä maksimissaan 2 * 20-25 % = 40-50 % katteesta. Tämän lisäksi tulee 10 % poolirahastoon menevä ”provisio”. Yritykselle katteesta jäisi näin vähintään 40-50 %.

ALOITUSPAKETTI

Minkä tahansa tuotteen Movelle tuottama kate voidaan kaavojen (K1) ja (K2) perusteella laskea ottamalla joku sen arvoista ja muuntamalla se esimerkiksi ensin rahaprovisioksi ja sitten kertomalla rahaprovision määrä viidellä (mikäli katteesta 20 % on rahaprovision suuruus).

Moven aloituspaketti toimii samalla tavalla kuin aktivointiostos siinä, ettei sen katteesta makseta rahaprovisiota vaan kaksinkertaista organisaatioprovisiota. Kaksinkertaisen organisaatioprovision suuruus (eli arviolta 40 % katteesta) on 300 / 1,205 = noin 250 euroa. Moven koko kate (100 %) olisi tämän arvion mukaan 625 euroa. Tämä on aika uskottava tulos, sillä 999 euron kauppahinnasta on vähennettävä yhteensä 200 euroa kahdelle värvääjälle sekä tietysti paketin hankintahinta.

Tämän arvion perusteella jokaisesta aloituspaketista menisi poolirahastoon 62,50 euroa, ylälinjaan on tarkoitus jakaa maksimissaan 250 euroa, yritykselle jää 312,50 euroa, 200 euroa menee kahdelle värvääjälle ja lopuilla (174) hankitaan tuotteet.

TITTELIT

Moven edustajille on provisiojärjestelmässä keksitty (tai oikeamminkin muualta kopioitu) englanninkieliset, naurettavat tittelit eri tasoille. Titteleillä ei provision suuruuteen ole merkitystä kuin aivan ”korkeimmilla” tasoilla – siis tietyn tittelitason saavuttaminen ei nosta esimerkiksi euroiksi muuntuvan provision määrää suhteessa ”ansaittuihin” organisaatioprovisiopisteisiin. Alkutason tittelin ”saa” pysyvästi, kun yhdellä viikolla tuottaa siihen oikeuttavan määrän organisaatioprovisiopisteitä. Se ei häviä, vaikka seuraavalla viikolla ei pisteitä tulisi lainkaan. Mitään merkitystä ensimmäisillä titteleillä ei ole.

Kaikkein ”korkeimmilla” titteleillä on kuitenkin hieman enemmän rahallista merkitystä ja hieman poikkeavat ehdot. Ehtojen mukaan edustajan täytyy saada tietty määrä organisaatioprovisiopisteitä tiettyjen viikkojen ajan ”noustakseen” näille korkeimmille tasoille. Korkeimmat tasot saavat ”bonuksena” lisäksi ”poolibonusta” (ks. alla).

BONUKSET

Move jakaa tietyn organisaatioprovisiopistemäärän viikossa ”ansainneille” 100-1000 euron bonuksia. Bonusten ansaitseminen on nk. passiivisten tulojen kautta lähes mahdotonta kaikille muille kuin aivan pyramidin huipulla oleville (katso luku passiivisista tuloista alla). Uusia jäseniäkin on liityttävä neljä omaan alalinjaan saman viikon aikana, vieläpä tasaisesti molemmille puolille, että edes 100 euron bonus olisi kerran saavutettavissa. Nämäkin bonukset menevät siis pääsääntöisesti aivan pyramidin ensimmäisille portaille, koska vain heidän alalinjansa on koskaan laajennut (ainakaan jatkuvasti) tällaista vauhtia.

Käytännössä Move maksaa uuden edustajan värväämisestä kahdelle hänen yläpuolellaan olevalle edustajalle 100 euroa kummallekin kampanjapaketin myyntipalkkiota.

Erillisenä järjestelmänä Movessa on ”poolibonus”. Tämä bonus jaetaan ”korkeimmat tasot” saavuttaneiden edustajien kesken niin, että ylemmillä tasoilla olevat saavat suuremman osan poolista kuin alemmat. Yhteensä poolin arvo on Moven mukaan ”10 % viikon provisioliikevaihtoa vastaava summa”. Ilmaus on epäselvä, eikä siitä voi päätellä tarkkaan, mistä luvusta tämä 10 % lopulta lasketaan: kokonaiskatteesta, euromääräisestä provisiosta vai organisaatioprovisiopisteinä jaettavan provision ”rahallisesta arvosta”. Joka tapauksessa summa on tarkassa suhteessa yrityksen katteeseen. Sen suhteellinen yhteismäärä ei nouse siihen oikeutettujen jäsenten määrän kasvaessa vaan sama osuus (lopulta katteesta) jaetaan siihen oikeutettujen kesken.

Tämä ”poolibonus” menee tällä hetkellä lähinnä niille yrityksen perustajille, joiden voi arvella olevan myös pyramidin ”huipulla”. Tämä voi hyvin pitkälti olla myös motivaatio koko ”poolibonuksen” lanseeraamiseen: raha siirtyy näin sääntöjen mukaisesti perustajien tilille. ”Poolibonuksen” saavuttaminen vaatii jo niin suuren liikevaihdon ja uusien edustajien määrän hankkimista Movelle, että poolille pääsevien määrä on verkostossa häviävän pieni. Kovin monen kanssa perustajien ei tarvitse koskaan tätä satojen tuhansien eurojen pottia jakaa.

NK. PASSIIVINEN TULO

Passiivisella tulolla Movessa viitataan alapuolella olevan organisaation tuottamaan tuloon, jonka tuottamiseen edustajan ei tarvitse osallistua. Passiivisella tulolla voidaan viitata sekä kampanjapakettimyynnin että aktivointiostosten aiheuttamaan tuloon ylälinjalle. Tässä keskityn jälkimmäiseen.

Edustajan passiivinen tulo muodostuu hänen alapuolellansa olevien edustajien aktivointiostoksista. Moven edustajan tulee ostaa 30 aktivointipisteen (vähimmillään noin 60 euron) edestä neljässä viikossa pysyäkseen aktiivisena eli voidakseen ansaita organisaatioprovisiota alapuolellaan tapahtuvasta myynnistä.

Moven edustaja ei saa itselleen näistä ostoksista minkäänlaista provisiota, ei edes rahaprovisiota. Koko provisio jaetaan ylälinjaan. Tämän vuoksi provision suuruus on tuotteen organisaatioprovisio kerrottuna kahdella, eli kaavojen mukaisesti täsmälleen sama kuin aktivointipisteiden määrä.

Oletetaan, että kampanjatuotepaketteja ei myydä eikä niistä näin tule provisiota. Jos ajatellaan, että jokainen edustaja ostaa aktivointiin oikeuttavan minimiostoksen kuussa ja omassa alalinjassa olisi yhtä monta edustajaa molemmilla puolilla ja edelleen joka viikko tasainen määrä alla olevia edustajia tekisi oman aktivointiostoksensa, oman alalinjan aktivointiostosten tuottama organisaatioprovisio rahana viikossa voidaan laskea kaavalla:

(K4) 30 * E / 4 / 10 = organisaatioprovisio rahana viikossa

missä E = alalinjassa olevien edustajien yhteismäärä; kaava voidaan ilmaista helpommin:

(K4*) 0,75 * E = organisaatioprovisio rahana viikossa

Jos ostokset siis tapahtuvat tasaisesti, alalinjassa on ideaalisesti molemmilla puolilla sama määrä edustajia ja jokainen heistä tekee pysyäkseen aktiivisena minimiostoksen joka kuukausi, edustaja saa jokaisesta alalinjassaan olevasta 0,75 euroa eli 75 senttiä viikossa, valtiolle menevän arvonlisäveron osuus mukaan lukien ja ennen tuloverotusta.

Jos edustajalla on allaan esimerkiksi sata aktiivista edustajaa, hän saa ideaalitilanteessa 75 euroa viikossa. Oman kuukausittaisen 60 euron aktivointiostoksen kattamiseen riittäisi näin 20 edustajan ideaalinen alalinja, jos veroja ei oteta huomioon. Mikäli kaikki pisteet tulisivat joka viikko maksuun, nk. passiivista tuloa alapuolella olevien edustajien minimiaktivointiostoksista voisi näin odottaa 75 senttiä per aktiivinen alalinjan edustaja viikossa.

Jotta joka viikko olisi tällaisten passiivisten provisioiden kautta oikeutettu pienimpään 100 euron bonukseen, täytyisi alapuolella olevassa verkostossa olla vähintään 160 aktiivista edustajaa, jotka vieläpä tekisivät ostoksensa tasaisesti viikoittain. Tällä hetkellä Moven huipulla on ainoastaan kymmenkunta edustajaa, joille tämä on periaatteessa mahdollista. Yksikään Moven pyramidissa ei tällaisten passiivisten tulojen kautta saavuta 2100 euron viikkopalkkakattoa. Kun verkoston laajeneminen päättyy (tai on päättynyt), myös tulot kaikilta tasoilta loppuvat tai muuttuvat vähäisiksi, sillä koko järjestelmän pääasiallinen tulonlähde on aloituspakettien myynti.

YHTEENVETO JA ONGELMAT

Käytännössä Move sitoo jokaisen edustajansa 999 euron kertaostoksen lisäksi tekemään jopa satoja euroja kuussa yhteensä maksavat pitkäaikaiset sopimukset nk. yhteistyökumppaneiden kanssa, koska useat edustajat täyttävät asiakkuusehtonsa itselleen tekemillä sopimuksilla. Tämän lisäksi joka kuukausi on tehtävä ostoksia vähintään noin 60 euron edestä. Kaikkein hulluinta on tietysti se, että aktivointiostoksistaan edustaja ei saa itselleen minkäänlaista provisiota. Move ei näin tosiaankaan maksa sinulle siitä, että ostelet joululahjat. Ennalta määrätty osuus aktivointiostosten tuottamasta myyntikatteesta sirotellaan ylälinjaasi. Varsinaista rahaa tekevät kuitenkin ne, jotka pääsevät pooliprovisiolle – siis aivan pyramidin ylin kärki.

Moven järjestelmä on laadittu niin, että tietty, melko hyvin ennakoitava osuus myyntikatteesta voi kaikkien sääntöjen täyttyessä tulla jaettavaksi organisaatioon. Pääpointti tämän lisäksi on tietysti se, että ollakseen oikeutettu pieneenkin provisioon edustajan täytyy tuottaa Movelle jo etukäteen suuri liikevaihto. Tätä tarvitaan jo siihen, että ylemmille tasoille ylipäätään voitaisiin maksaa mitään, koska rahaa järjestelmään ei sen ulkopuolelta suhteessa valtavasti tule.

Lisäksi Move on varannut itselleen edustussopimuksen ehdoissa täyden oikeuden muuttaa järjestelmää miten tahansa. Voi tietysti olla, että kun loppu koko touhulle lähestyy, provisiojärjestelmä alkaa muuttua yhä monimutkaisempaan ja ylempiä tasoja suosivaan suuntaan, jotta vielä viimeinen ilo saadaan loppurysäyksestä irti.

Kaikkein suurin ongelma kenelle tahansa Moveen osallistuneelle on tietysti se, että tulot käytännössä loppuvat, kun verkoston laajeneminen pysähtyy. Edellä esitetyssä (osiossa ”passiivinen tulo”) osoitin, kuinka pelkkiin aktivointiostoksiin (tai miksei tyypilliseen verkkokaupasta ”osteluun”, jos sitä tapahtuu aktivoinnin lisäksi tai sen sijasta) perustuvalla provisiolla ei kovinkaan moni voi pyramidissa mainittavasti tienata tai saada edes omiaan pois. Lienee selvää, että kukaan organisaatiossa, edes ne, joilla on suuri alalinja, eivät laajenemisen päätyttyä pääse mainitsemisenarvoisille tuloille.

Rahankeräysrikokseen viittaavia piirteitä Moven provisiojärjestelmässä ovat aktivointipistejärjestelmä sekä aloittamisen edellytyksenä ostettava kampanjapaketti. Tällä tavalla Move ikään kuin edellyttää sekä aloitusmaksua että maksua aktiivisena pysymisestä. Molemmista näistä maksuista provisiota tai muuta alennusta ei saa itselle vaan se jaetaan pyramidipelien tapaan ylälinjaan. Lisäksi valtaosa Moven liikevaihdosta muodostuu todennäköisesti verkostoon tapahtuvasta ”myynnistä”, siis kampanjatuotepakettien, viiden tarvittavan asiakkuuden sekä 60 euron kuukausiostosten kaupasta. Järjestelmän ulkopuolelta rahaa tulee suhteessa varsin vähän eikä ainakaan kovin monien osanottajien tuloja voi näillä myynneillä taata.

LIITE: JÄRJESTELMÄ S2E:N AIKANA

S2E:n aukaisemisen 19.2.2006 jälkeen Moven palkkiojärjestelmässä on ollut lukuisia muutoksia, jotka tosin eivät ole muuttaneet mihinkään järjestelmän pääperiaatteista vaan pikemminkin tukevat aiemmin saatuja tuloksia. Ostosten aiheuttama pisteiden ja sitä kautta provisioiden määrä riippuu tietysti täysin tuotteesta. Pisteet eivät perustu hintaan vaan katteeseen.

Moven nykyisessä järjestelmässä kanta-asiakas, jolle edustaja on antanut S2E-kortin tai oikeamminkin ostotunnuksen, saa tietyn määrän ”kredittejä” ostoksestaan. Hänelle kortin antaneelle ja edelleen tämän ylälinjaan nousee saman verran pisteitä. Kreditit ovat euron arvoisia ja kanta-asiakas voi käyttää saamiaan kreditejä tuotteiden ostamiseen S2E storesta.

Esimerkiksi 5 kreditiä ostajalle tuottavasta ostoksesta nousee kortin antajalle ja hänen ylälinjalleen jokaiselle tasolle 5 pistettä. Pisteet muuntuvat euroiksi tasapainosäännön mukaisesti ja portaittain. Jos ne joskus tulevat maksuun, pisteistä saadaan euroja kertoimella 0,125, eli esimerkiksi viidestä pisteestä tulee 0,625 euroa eli 62,5 senttiä.

Kuten aiemminkin, tasapaino- ja porrassäännöt määrittävät suuresti palkkioiden tulemista maksuun. Käytännössä järjestelmä on rakennettu niin, että provisiota maksetaan maksimissaan 8 tasolle. Idea on kuten ennenkin se, että maksettavan organisaatioprovision määrä on maksimissaan sama kuin tuotteen ostajalle maksettava ”palautus” (0,125 * 8 = 1). Esimerkissämme 8 tasolle maksetaan 62,5 senttiä kullekin, yhteensä 5 euroa. Näin 5 kreditiä tuottavasta ostoksesta maksetaan maksimissaan 2*5 = 10 euroa palautuksina. Käytännössä erittäin useat pisteet jäävät tasapaino- ja porrassääntöjen vuoksi koskaan muuntumatta rahaksi, eikä kreditejäkään tietysti asiakkaalla välttämättä käytettyä tule. Edelleen nyt hieman muuttuneiden ”banking”-sääntöjen vuoksi hyvin suuri osa pisteistä voi mennä hukkaan, vaikka pisteitä nousisikin jalkojen tasapainossa.

Organisaatioprovisiot saadakseen edustajan tulee lisäksi suorittaa (viikoittain laskettava) jokaiselta aktiivisuuspäivältä 0,5 kreditin suuruinen ostos. (Aiemmin edellytettiin 1 kreditin määrää vuorokaudessa, mutta tämä puolitettiin. Sääntö poikkeaa hieman aiemmasta.) Aktivointiostoksen voi suorittaa ainoastaan S2E storesta.

Aktivointiostoksen ollessa kyseessä edustajalle itselleen ei makseta lainkaan provisiota vaan kuten ennenkin, provisio menee ylälinjalle ”tuplana”. Aiemman esimerkin mukaisessa 5 kreditiä palauttavassa ostoksessa ostaja itse ei saa siis noita 5 kreditiä, vaan hänen ylälinjalleen annetaan 10 pistettä / taso.

Kaksinkertainen kreditien määrä on joka tapauksessa tuotteelle maksettava maksimiprovisio, jonka voisi edelleen arvioida olevan yhteensä 40 tai 50 % tuotteen myyntikatteesta. Tämän lisäksi 10 % katteesta menee ylälinjapooliin, joten palautukset ovat maksimissaan 50-60 % katteesta. Kate on S2E:n yritysten kohdalla tietysti kunkin tuotteen myyntihinnan ja ostohinnan erotus; yhteistyökumppanin kohdalla puolestaan S2E:lle tuotemyynnistä maksama provisio.

Säännöt ovat näin oikeastaan täsmälleen samat kuin movestoren aikaan. Muuntokertoimen 0,125 ottaminen käyttöön tukee erittäin voimakkaasti aiemmin saatuja tuloksia, joskin kerrointa yksinkertaistettiin jonkin verran. Aiemminhan se näytti olevan 0,1205 luokkaa (ks. yllä). Myös portaittain maksettavissa provisioissa nyt vaiheittain käytetäänkin kerrointa 0,12, kuten esimerkiksi tapauksessa, jossa 250+250 pistettä muuttuvat 60 euroksi (näin edustajien esityksessä).

Järjestelmän näennäisistä muutoksista huolimatta tulokset ovat samanlaiset. Aktivoitumisesta maksettava provisio tosin muuttui jonkin verran. Siinä missä aiemmin alalinjalaisen minimiaktivointiostoksesta – jos se ikinä muuttuisi rahaksi – sai 75 senttiä viikossa, sääntömuutosten ansiosta aktivoitumisen hinta näyttäisi vähän kasvaneen ja provisio nousseen jopa 87,5 senttiin viikossa. Tietysti pelkkiä aktivoituvia pitäisi olla keskimäärin noin 35 per puoli – siis vähintään 70 hengen alalinja – jotta tämä tulisi maksuun noin 60 eurona viikossa.

Näin mikäli kreditien arvo on noin 25 % tuotteen S2E:lle tuottamasta katteesta, kuten on arvioitu, edustaja saa näin 0,125 * 25 % = 3,125 % tuotteen katteesta itselleen alalinjassa olevan kanta-asiakkaan ostaessa tuotteen – jos tämä siis joskus tulee maksuun. Alalinjalaisensa aktivointiostoksen katteesta edustaja saa tuplasti tämän verran, eli 6,25 %.

S2E:ssä kiertäessään voi tuotteiden katteita pyrkiä arvioimaan kertomalla kreditien määrä neljällä. Esimerkiksi yhden kreditin antava tuote on katteeltaan arviolta neljä euroa, josta (tavallisen ostoksen ollessa kyseessä) yksi annetaan kreditinä sen ostajalle ja toinen jaetaan pisteinä hänen yläpuolellaan olevalle verkostolle. Pooli-bonusten (10 %, tässä tapauksessa ilmeisesti 40 senttiä) vähentämisen jälkeen loppu jää S2E:lle. Tämä koskee myös ”tutustumistuotepaketteja” (entisiä kampanjapaketteja), joiden 999 euron hinnasta jaetaan edelleenkin varmasti tuntuvimmat provisiot.