Moven omistajien saamat tuomiot

31.3.2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Tuomio laittomasta rahankeräyksestä ja markkinointirikoksesta

Move Networks Oy:n kolme omistajaa ja perustajajäsentä tuomittiin Turun käräjäoikeudessa 30.3.2007 sakkoihin markkinointirikoksesta ja rahankeräysrikoksesta. Heidät katsottiin kaikki vastuullisiksi yhtiön edustajien harjoittamasta laittomasta markkinointitavasta. Edustajia ja ehdokkaita on houkuteltu mukaan toimintaan uskottelemalla heille, että ostamalla kampanjatuote hintaan 999 euroa ja harjoittamalla Moven liiketoimintaa on helppoa ansaita paljon rahaa. Ansiotoiveet ja esimerkit eivät ole olleet realistisia eikä ehdokkaille ja edustajille ole annettu heidän taloudellisen turvallisuutensa kannalta tarpeellisia tietoja riittävässä laajuudessa. Yritystoiminnan riskejä ja todellisia kuluja ei ole paljastettu värväys- ja koulutustilaisuuksissa, jotka ovat olleet luonteeltaan hurmoshenkisiä. Ansaintamahdollisuus on kuvattu helpoksi ja annettu muitakin totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja markkinoinnissa.

Moven kampanjatuote todettiin osittain vastikkeettomaksi laittomaksi rahankeräykseksi. Kampanjatuote sisälsi ajalla 18.5.-30.9.2005 Sprint Trophy -merkkisen polkupyörän, edustajasalkun ja vähäisen määrän tuotenäytteitä (käytännössä purkillisen Moven vitamiineja). Kampanjatuotteen sisäänostohinnaksi arveltiin oikeudenpäätöksessä 190-200 euroa ja se myytiin franchise edustajiksi ryhtyville hintaan 999 euroa. Toiminnan alkuvaiheessa kampanjatuotteen ostaminen oli lähestulkoon ainoa mahdollisuus ryhtyä franchise edustajaksi, koska muita tuotteita ei ollut merkittävässä määrin myynnissä ennen verkkokaupan avaamista elokuussa 2005 eikä muuta vaihtoehtoa uusille värvätyille kerrottu kuin kampanjatuotteen ostaminen. Kampanjatuotteen arvoksi vähittäismyynnin kautta markkinoituna arvioitiin korkeintaan 450 euroa, josta 150 euroa on edustajan salkun ja 300 euroa polkupyörän arvioitu arvo. Näin ollen ilmaa tuotteiden hintaan jäi noin 550 euroa, minkä katsottiin sisältävän vastikkeetonta laitonta rahankeräystä.

Merkittävä käräjäoikeuden ratkaisu ja ennakkotapaus

Vastaajat tuomittiin 70 päiväsakkoon markkinointirikoksesta ja laittomasta rahankeräyksestä. Tämän lisäksi itsenäisinä franchise edustajina toimineet kaksi vastaajaa tuomittiin menettämään rikoksella saatu hyöty eli oikeuden arvion mukaan 30.000 euroa valtiolle menetetyksi (15.000 euroa kumpikin). Kolmas Moven omistaja tuomittiin pelkästään sakkoihin, koska hän ei toimi itsenäisenä edustajana pyramidin verkostossa.

Rikoksesta on hyötynyt oikeuden päätöksen perusteella ensisijaisesti Move Networks Oy. Laittomasti hankittujen varojen määrä on käräjäoikeuden arvion mukaan ollut 410.000 euroa. Movea ei tuomittu yhtiönä menettämään rikoksesta saamaansa hyötyä, koska oikeuden päätöksen perusteella ”Hyödyn menettämistä koskeva vaatimus on kohdistettu… (kolmeen vastaajaan) eikä yhtiöön”. (Lähde: Turun käräjäoikeus 30.3.2007 tuomio 07/931.) Nähtäväksi jää, saadaanko yhtiöltä valitusteitse hovioikeudessa tai muulla tavoin perittyä rikoksella saatua hyötyä pois vai ei. Vastaajat aikoivat valittaa tuomiosta, joten myös syytteiden hylkääminen on mahdollista mahdollisessa hovioikeuden päätöksessä, vaikka siihen ei näytä olevan kunnon perusteluita tällä hetkellä.

Tuomio on merkittävä käräjäoikeuden ratkaisu ja ennakkotapaus Suomessa. Nyt tuomittiin ensimmäistä kertaa laittomaksi rahankeräykseksi sellaisen verkostomarkkinointia harjoittavan yrityksen toiminta, missä myydään konkreettisia tuotteita ja palveluita asiakkaille. Verkoston sisälle myydyt kampanjatuotteet katsottiin osittain laittomaksi rahankeräykseksi. Lisäksi tuomittiin yhtiön harjoittama markkinointi laittomaksi. Nähtäväksi jää, mikä vaikutus tällä tuomiolla on muiden vastaavalla tavalla toimivien verkostomarkkinointiyritysten toimintaan.

Tuotteiden myynti hyvällä katteella ei ole sinänsä rikos, ellei sitä pidetä petoksena tai muuna epärehellisyytenä elinkeinotoiminnassa tai jopa kiskontana. (Rikoslaki 36. luku) Jos tuotteiden ostaminen on kuitenkin edellytys liiketoiminnan harjoittamiselle verkostomarkkinointiyhtiön itsenäisenä myyntiedustajana, voidaan kaupankäynti katsoa laittomaksi rahankeräykseksi sillä edellytyksellä, että tuotteista peritään selvää ylihintaa. Silloin edustaja ei saa täyttä vastiketta rahoilleen ja ostaa tuotteita lähinnä liiketoiminnan harjoittamista varten eikä yksityisenä kuluttajana, tuotteiden loppukäyttäjänä. Tämä kaupankäynti eroaa tavallisesta kaupankäynnistä juuri siten, että edustajissa herätetään toiveita hyvistä lisäansioista, jos he saavat värvättyä verkostoon alalinjaansa muita samalla tavalla yhtiön tuotteita ostavia ja myyviä edustajia. Vastikkeeton osuus sisältyy silloin tuotteiden korkeaan katteeseen, mikä tuomittiin Moven tapauksessa laittomaksi rahankeräykseksi. Tämä on todella merkittävä ennakkotapaus, sillä myös muita verkostomarkkinointiyrityksiä voidaan haastaa oikeuteen ja tuomita samanlaisesta vastikkeettomasta myynnistä, millä houkutellaan edustajia ostamaan ylihintaan tuotteita ylläpitääkseen liiketoimintaansa ja ollakseen siinä aktiivisia palkkiojärjestelmän vaatimalla tavalla.

Hyvä päänavaus muiden verkostomarkkinointiyritysten toiminnan laillisuuden arvioimiseksi

Moven tapauksessa ylihintaa tuotteissa oli 550 euroa ja 55 %. Sen tulkittiin olevan vastikkeetonta myyntiä ja laitonta rahankeräystä. Jos joku firma perii ylihintaa tuotteiden markkina-arvoon nähden esimerkiksi 100 euroa ja 25 %, niin onko sekin laitonta?

Nyt etsitään niitä rajoja, missä liikutaan… tämä oli hyvä päänavaus.

Ideahan on se, että tuotteita saa myydä hyvällä katteella eikä se ole laitonta, mutta kun tuotteiden (koulutuksen, markkinointimateriaalin, vuosimaksujen, lisenssien) ostaminen on ehto sille, että on oikeus värvätä uusia yrittäjiä organisaatioon, voi se olla laitonta rahankeräystä ja pyramidipeliä.

Oikeudella ja viranomaisilla on vaikea tehtävä päättää siitä, missä raja laillisen ja laittoman systeemin välillä kulkee.

Tässä ehdotuksia uudeksi laiksi, jos nykyinen rahankeräyslaki ei ole riittävä kuluttajien suojan parantamisen kannalta.

https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/10/miten-verkostomarkkinointi-toimii/#laki

Ja tässä on vihje siitä, millainen on laillinen verkostomarkkinointiyritys:

Millainen on laillinen verkostomarkkinointiyritys?

Seuraamukset edustajille

Moven toiminnasta taloudellista hyötyä saaneita edustajia vastaan on mahdollista nostaa kanne, jolloin he voivat saada sakkorangaistuksen ja menettää rikoksella saamansa hyödyn valtiolle menetetyksi.

Oikeudessa käsiteltiin Move Networks Oy:n toimintaa sen alkuaikoina ajalla 18.5.-30.9.2005. Tuomio tehtiin vanhaan rahankeräyslakiin perustuen, mikä oli voimassa 30.6.2006 asti. Move Networks Oy on jatkanut toimintaa ajalla 1.10.2005 – 30.6.2006, jolloin sen edustajia voidaan tuomita tähän oikeudenpäätökseen tukeutuen laittomaan rahankeräykseen syyllisiksi, ellei toiminta ole oleellisesti muuttunut 30.9.2005 jälkeen. Uuden rahankeräyslain voimaanastumisen jälkeen (1.7.2006) harjoitetusta toiminnasta voi joutua edesvastuuseen oikeuden edessä, jos syyttäjä ja poliisiviranomainen katsovat aiheelliseksi puuttua yhtiön toimintaan ja ulottaa jatkossa tutkinnan sinne asti.

Oikeuden päätöksessä ei käsitelty lainkaan yhtiön toimintaa 30.9.2005 jälkeen eikä todettu sitä lailliseksi. Moven jäsenyys Suomen Suoramarkkinointiliitossa 17.3.2006 alkaen ei todista sen toiminnan olevan laillista. Suomen Suoramarkkinointiliitolla ei ole valtuuksia todeta jonkin jäsenyrityksensä toiminnan olevan laillista tai laitonta. Sen asian ratkaisee oikeuslaitos, jos yhtiötä tai sen edustajia vastaan nostetaan kanne, mikä johtaa syytteisiin.

Uhrien korvausvaatimukset

USA:ssa tuomittiin vuonna 2003 toistaiseksi suurin pyramidihuijaus, joka toimi verkostomarkkinointia harjoittaen. SkyBiz International tuomittiin maksamaan korvauksia huijauksen uhreille yhteensä 20 miljoonaa dollaria. Korvausten maksaminen on viivästynyt niin, että se on kesken vielä tämän vuoden (2007) keväällä. Yhtiön sanottiin huijanneen liki 200 miljoonaa dollaria uhreiltaan, mutta vain osa varoista saatiin viranomaisten haltuun.

Move Networks Oy:n franchise edustajien asema on tulkinnallisesti vaikea. Edustajat ovat nyt tehdyllä Turun käräjäoikeuden päätöksellä olleet mukana laittomassa rahankeräyksessä eli he ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan. Toisaalta rikoksella on saanut hyötyä vain pieni osa edustajista pyramidin huipulla muiden ollessa pikemmin rikoksen uhreja kuin rikoksen tekijöitä. Lisäksi toimintaan on liittynyt kaupankäyntiä, kun edustajia on houkuteltu ostamaan kampanjatuotepaketti, mikä on sisältänyt laittomaksi rahankeräykseksi tuomittua vastikkeetonta myyntiä. Tämän vuoksi on periaatteessa mahdollista vaatia yhtiötä korvaamaan edustajille aiheutunutta vahinkoa, mutta asia ei ole ihan yksinkertainen. Petetyksi tulleet ja rahaa hävinneet edustajat voivat kuitenkin miettiä myös tätä mahdollisuutta etsiessään oikeutta itselleen.

Laittomasti saadun hyödyn menettäminen valtiolle

Monia on varmasti ihmetyttänyt, miksi Movea ei tuomittu yhtiönä menettämään valtiolle laittomasti saamaansa arviolta 410.000 euron suuruista hyötyä. Osa tästä hyödystä on ollut Move Networks Oy:n hallussa olevia varoja ja osa on ohjattu edelleen toimiviin yhtiöihin. Rahoilla on maksettu provisioita Team Infinityn johtajille ja muille edustajille sekä ohjattu rahat muihin yhtiöihin maksuna ostopalveluista tai muista liiketoiminnan kuluista.

Tuomion vaikutukset kuluttajansuojaan

Olkaamme tyytyväisiä sen vuoksi, että tärkeimmät syytekohdat koskien Moven harjoittaman verkostomarkkinoinnin luonnetta menivät läpi. Vastaajat tuomittiin laittomasta rahankeräyksestä ja markkinointirikoksesta. Move Networks Oy:n harjoittama verkostomarkkinointi ajalla 18.5. – 30.9.2005 oli siten laitonta rahankeräystä kampanjatuotepaketin myymisen osalta ja käytetty markkinointitapa oli lainvastainen.

Tämä on merkittävä ennakkotapaus maassamme, minkä perusteella voidaan arvioida Moven toimintaa 1.10.2005 alkaen ja myös muiden alan yritysten toimintaa. Tapaus osoitti, että laiton rahankeräys voi olla naamioitu lailliseksi kaupankäynniksi, jossa myydään tuotteita ja palveluita reiluun ylihintaan – tässä tapauksessa polkupyöriä ja edustajansalkkuja.

Kuluttajien kannalta tällä päätöksellä on kuluttajansuojaa parantava vaikutus. Laittoman rahankeräyksen tavoin toimeenpantu kaupankäynti ja tuotteiden myynti reiluun ylihintaan voi johtaa toiminnan päättymiseen laittomana pyramidipelinä. Kuluttajilla on myös entistä paremmat mahdollisuudet vaatia yhtiöiltä korvauksia kärsimästään vääryydestä, jos ne harjoittavat verkostomarkkinointia samalla tavalla kuin Move Networks Oy teki ajalla 18.5.-30.9.2005.

Lisätietoja tuomiosta

Lue tuomion tarkempi analyysi toisesta artikkelistani, mihin on linkki alla. Tämän artikkelin osoite on http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/uutiset/move_tuomio02.html

Luettavaa