Onko NetFonet Oy:n markkinointi Suomen lakien ja asetusten mukaista?

23.3.2005 Kirjoittanut Petteri Haipola

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalain toinen luku kertoo markkinoinnin sääntelystä näin
(Lähde http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038):

Markkinoinnin sääntely

1 § Markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.

Markkinointia, joka ei sisällä kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana.

1 a § (5.6.2002/460) Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

2 § Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

2 a § (15.12.2000/1072) Markkinoinnissa ei saa tarjota kulutushyödykkeitä toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä.

3 § Kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan.

NetFonetin mainonta

Tuon seuraavassa esille NetFonet Oy:n kotisivuilla 23.3.2005 esiintyneitä markkinointiväittämiä. Toivon, että Kuluttajavirasto tutkii, onko yhtiön mainonta lain vastaista vai ei? Pyydän lukemaan myös laajemman selvityksen verkostomarkkinoinnista yleensä ja varsinkin NetFonet Oy:n organisaatiosta. Kerrotaanko markkinoinnissa kuluttajan eli värväyksen kohteena olevan henkilön taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja vai onko mainonta tältä osin ratkaisevasti puutteellista? Annetaanko yhtiön virallisessa mainosmateriaalissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja? Yhtiöhän mainostaa pohjaavansa koko toiminta-ajatuksensa korkeisiin eettisiin arvoihin ja toimivansa edustajien näkökulmasta katsottuna rehellisesti ja luotettavasti. Onko mahdollista, että yhtiö on hyvistä tavoitteistaan huolimatta epäonnistunut niiden täyttämisessä ja toimii Suomen lakien ja asetusten vastaisella tavalla markkinoidessaan tuotteita ja värvätessään uusia itsenäisiä edustajia verkostoonsa?

1. Toiminnan aloittamisen ilmaisuus ja edullisuus

Yhtiö mainostaa ilmaisuutta ja edullisuutta mm. näin:

Haluamme kaikkien ihmisten menestyvän – meillä on antaa sinulle tärkeimmät välineet, joita tarvitset menestyksesi aikaansaamiseksi kanssamme. Ne ovat ulottuvillasi ilman aloitusinvestointia.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=20)

Yhtiön itsenäiseksi edustajaksi tulemisen ilmaisuus on yksi tärkeimmistä asioista. Kenenkään ei tule joutua maksamaan omasta työpaikastaan.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=24)

NetFonet Oy:n liikeidean perustana on liiketoiminnan eettisyys ja rehellisyys. Se tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus aloittaa liiketoiminta jopa täysin ilman kuluja. NetFonet Oy ei rahasta aloittavia itsenäisiä edustajia. Tarjoamme edullisesti käyttöösi liiketoiminnan apumateriaalit. (mm. käyntikortit, edustajakansiot, myyntiesitteet, messumateriaalit)
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=26)
Apumateriaalien hinnat on ilmoitettu itsenäisten edustajien nettikauppasivulla. Esimerkiksi edustaja E Luopajärvi osoitteessa www.netfonet.net/1001145

Eettinen ohjenuoramme, eli liiketoiminnan aloittamisen edullisuus ja ilmaisuus tulee olemaan tärkeä asia jatkossakin… Omien internet sivujen vuosimaksu on 61 € tai 5,50 €/kk ja se on ainoa mahdollinen taloudellinen sijoituksesi toimintaan. Mikäli et ota toimintasi tukemiseksi internetsivustoja, sinulle ei tule NetFonet Oy:ltä suoria kustannuksia toimintaan lähtemisestä.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=47)

Yhtiö mainostaa ilmaisuutta ja edullisuutta monin eri sanankääntein, mutta onko se sitä? Liiketoimintaa on käytännössä mahdotonta harjoittaa ilman että edustaja ostaa itselleen internetkauppapaikan NetFonet Oy:ltä. GSM-liittymiä voi tosin myydä ilman nettisivua, mutta se on vaikeaa. Verkkokaupan tuotteita ei voi myydä muuten kuin lunastamalla itselleen nettikauppapaikan eli oman NetFonet-sivuston. Toimitusjohtaja Lindéniltä on syytä kysyä, onko kukaan edustaja jättänyt sivustoa ostamatta? Mukaan lähtevän uuden edustajan on lisäksi pakko ostaa itselleen NetFonet GSM-liittymä. Siitä aiheutuu välittömiä kustannuksia, joten liittyminen ei ole ilmaista, vaikka sellaisen kuvan markkinoinnista helposti saa. TV 1:ssä esitettiin 21.3.2005 Ajan Henki -ohjelma, jossa annettiin ymmärtää, että liittymisen välittömänä seurauksena tulee noin sadan euron kustannukset, jotka maksetaan NetFonet Oy:lle tai sen kanssa yhteistyötä tekevälle Core-Team Osuuskunnalle.

2. Helppo tapa ansaita rahaa?

Markkinoinnissa viitataan useissa kohdin siihen, että rahan ansaitseminen on helppoa. Puhutaan huomattavista tuloista, normaalista keskipalkasta tai sitä suuremmista palkkioista. Kerrotaan, että motivoituneet, ahkerat ja taitavat edustajat voivat ansaita hyvin huomattavia palkkioita. Tai sitten on mahdollista saada pieniä sivutuloja normaalin päivätyön lisäksi.

Helppo ja hauska tapa ansaita rahaa. Edulliset GSM-puhelut voivat helposti muuttua tuloiksesi!! Tämä ei ole NetFonet mainos vaan totta! Lue ja kysy sitten meiltä keinot saavuttaa menestystä, sekä miten helposti tämä homma toimii käytännössä. Voit muuttaa kulut tuotoiksesi.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=20)

Pitkällä tähtäimellä sekä ahkeralla ja rehellisellä työllä edustajan on mahdollista saavuttaa itselleen huomattavia tuloja rakentaessaan omaa jakelukanavaa NetFonet tuotteille… NetFonetin palkkiojärjestelmä on kehitetty sellaiseksi, että sen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman monille itsenäisille edustajille normaalia keskipalkkaa tai sitä suurempia palkkioita. Ne muodostuvat jatkuviksi, niin pitkälle tulevaisuuteen, kun asiakkaat käyttävät NetFonetiin tuotteita tai palveluja. Järjestelmä mahdollistaa myös hyvin huomattavat palkkiot motivoituneille, ahkerille ja taitaville edustajille, sekä mahdollisuuden laajaan kansainväliseen liiketoimintaan – tai vaikkapa vain pieniä sivutuloja normaalin päivätyön lisäksi.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=24)

Voinko menettää rahaa itsenäisenä NetFonet edustajana mikäli en menesty työssä? … Edustajalla tulee olla jokin NetFonet palvelu käytössään. Jo 10 asiakasta mahdollistaa edustajalle jatkuvien ansioiden muodostumisen, joten varsin pienellä työllä pääsee alkuun. Suosittelemme kuitenkin kaikille edustajille 11 asiakkaan ja 9 uuden itsenäisen edustajan hankkimista. (Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=47)

Jatkuvista ansioista puhuminen on harhaanjohtavaa, koska useimmat edustajat menettävät pätevöitymisen, kun verkosto alkaa romahtaa heidän alapuolellaan. Pysyvän päätoimisen toimeentulon hankkiminen verkostomarkkinoinnin avulla on mahdollista vain ylälinjan harvoille ammattivärvääjille, joita on Suomessa koko alalla ehkä vain 100-300 henkilöä. He ovat vuodesta toiseen samat ihmiset, mutta alalinjassa tappion kärsineet jälleenmyyjät vaihtuvat nopeassa temmossa. Näin voittajien määrä suhteessa häviäjien määrään kasvaa entisestään.

On syytä kiinnittää huomiota siihen, ovatko väitteet työn ja ansaintamahdollisuuden helppoudesta lain mukaisia vai eivät? On nimittäin mahdotonta, että kaikki uudet edustajat saavat ansioita toiminnasta, koska verkoston rakenne on pyramidi, joka tuottaa väistämättä enemmän tappiolle jääviä edustajia kuin niitä, jotka saavat toiminnasta ansioita. On syytä kyseenalaistaa koko verkoston laillisuus juuri sillä perusteella, että ehdokkaita houkutellaan mukaan toimintaan herättämällä heissä taloudellisia toiveita ansioiden tuomasta ostovoimasta, mutta samalla ei anneta riittäviä tietoja yksittäisen edustajan todennäköisestä liikevaihdosta ja toiminnan kuluista sekä riskistä menettää liiketoiminnasta aiheutuvat kulut ja työpanos tappioina.

Työ ei ole välttämättä helppoa eikä varsinkaan lisätulojen ansaitseminen. Työntekoa vaikeuttaa yhtiön tarkat säädökset siitä, ettei mitään muuta materiaalia saa käyttää markkinoinnissa kuin heidän omaa materiaalia. Mainonta lehdissä, netin keskustelupalstoilla ja sähköisissä viestimissä on kielletty ilman yhtiön erillistä lupaa ja sen materiaalin käyttämistä. Koska markkinointi perustuu henkilökohtaisen suosittelun periaatteeseen, on markkinoinnin kohderyhmä hyvin rajallinen. Massamarkkinointi on kiellettyä. Tästä syystä tuotteiden myyminen on vaikeaa ja ansiomahdollisuus pienenee entisestään. Suurin syy ansioiden saamisen vaikeuteen on kuitenkin verkoston pyramidirakenne, jonka johdosta suurin osa edustajista jää matemaattisen pakon sanelemana tappiolle liiketoiminnassa. On siis hyvinkin mahdollista, että markkinointi on tältä osin lain vastaista.
(Lähde: ”Itsenäisen edustajan sopimusehdot”, kohta 3.1
http://www.netfonet.net/get.php?page_id=137)

3. Saako edustaja palkkioita kaikesta toiminnasta ja heti toiminnan aloittamisen jälkeen?

NetFonet Oy markkinoi palkkiojärjestelmäänsä ja oikeutta palkkioiden saamiseen tällä tavoin:

Saat palkkioita kaikesta omasta sekä organisaatiosi myynnistä ja GSM-liittymien kuukausilaskutuksesta.

Liityttyään NetFonet järjestelmään, edustajat alkavat HETI ansaita kaikesta omasta toiminnastaan.
http://www.netfonet.net/get.php?page_id=49

Palkkioita ei saa ollenkaan, ellei edustaja pätevöidy ”PRO-edustajaksi” ja ellei liikevaihto ylitä 350 euroa netto per kuukausi. Markkinointi on harhaanjohtavaa ja edustaja voi luulla saavansa palkkioita heti ensimmäisistä asiakkaista, mutta vain PRO-edustajaksi pätevöitynyt voi saada palkkioita. Edellytys pätevöitymiseen on kolmen henkilökohtaisen asiakkaan ja kolmen edustajan hankkiminen alalinjaan.

”NetFonet PALKKIOJÄRJESTELMÄ:

NetFonet palkitsee jokaista edustajaansa samoin ehdoin heidän pätevöidyttyään kulloiseenkin asemaansa. Haluamme edustajiemme pääsevän toimimaan sekä ansaitsemaan palkkioita tekemästään työstä niin pian kuin mahdollista heidän päätettyään osallistua NetFonet toimintaan. NetFonet edustajien tavoitteena on hankkia itse palkkio järjestelmän vaatima määrä GSM-asiakkuuksia ja kehittää organisaatiotaan eteenpäin.

Palkkiot maksetaan euroina. Palkkio-oikeus syntyy, kun itsenäinen edustaja täyttää NetFonet palkkioiden saamisen ehdot. Ehtojen pääkohdat perustuvat kahteen tapahtumaan ja niiden yhdistelmään:

1. Asiakashankintaan
2. Organisaation syventämiseen uusien edustajien kautta – sinun avullasi”

PALKKIODEN SAAMISEN EHDOT:

ITSENÄINEN EDUSTAJA (IE):

Juridinen tai fyysinen edustaja, joka on liittynyt NetFonet organisaatioon. IE on oikeutettu vastaanottamaan jatkuvia palkkioita (1%) niistä GSM-palveluiden ostoista, joita hänen itsensä kautta mukaan tulleet asiakkaat ja verkoston jäsenet suorittavat NetFonet Oy:ltä. Lisäansioita hän voi saada NetFonet Oy:n verkkokaupan suoramyyntipalkkioina. Itsenäinen Edustaja (IE) ei ole heti aloittaessaan oikeutettu palkkioihin koko mahdollisesta organisaatiostaan, vaikka hänen ylälinjansa olisi jo ehtinyt rakentaa hänelle organisaatiota.

Itsenäinen NetFonet edustaja voi saada palkkioita organisaationsa kaikista jäsenistä kuudelta tasolta itsestään eteenpäin vasta pätevöidyttyään PRO edustajaksi.

Itsenäisellä edustajalla tulee olla oma NetFonet GSM-liittymä.

NETFONET PRO-EDUSTAJA:

PRO-edustajaksi pätevöityy heti, edustaja on hankkinut 6 asiakkuutta, joista kolme(3) on hänen itse rekrytoimiaan uusia itsenäisiä edustajiaja kolme (3)ulkopuolista GSM-asiakasta. PRO-edustaja alkaa saada palkkioita hänestä laskien kuudelta tasolta koko organisaatiostaan (6 TASOA). PRO edustajan itse hankkimien asiakassopimusten (sisältäen hänen vähintään kolme itse rekrytoimaansa edustajaa) yhteenlasketun liikevaihdon on oltava kuukaudessa vähintään 350 € alv 0%. Tähän summaan lasketaan lisäksi myös oman GSM-liittymän käyttö, sekä omat verkkokaupan ostot. Omasta käytöstä ja ostoista ei saa kuitenkaan itselleen verkostopalkkioita, koska ne menevät aina uuden edustajan mukaan sponsoiroineelle edustajalle.

(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=34)

Itsenäiset edustajat eivät saa palkkiota heti kaikesta omasta toiminnastaan. Jos he eivät pätevöidy palkkiojärjestelmän sääntöjen mukaisesti, jäävät he kokonaan ilman palkkioita, vaikka myisivät kuinka paljon liittymiä tahansa. Pätevöitymiseen tarvitaan kolme uutta edustajaa verkoston alalinjaan. Pätevöitymisestä kerrotaan sopimusehtojen kuudennessa luvussa ja uutisissa, jotka on päivätty 17.1.2005.
(Lähde:
http://www.netfonet.net/get.php?page_id=49 … id=34 ja …id=137)

Palkkiot eivät ole ”ansioita” vaan ansioita saa vasta sitten, kun palkkioiden määrä ylittää toiminnasta aiheutuneiden kulujen määrän. Markkinointi on tältä osin mahdollisesti totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa.

4. Voiko edustaja puhua ilmaiseksi?

Yhtiö mainostaa ideaansa siten, että itsenäisten edustajien on lopulta mahdollista puhua ilmaiseksi, kun he saavat riittävästi palkkioita. Käytännössä puheluista joutuu kuitenkin maksamaan normaalin hinnan, mutta puhelinlaskuista vähennetään palkkioiden määrä. Jos palkkioiden määrä ylittää puhelinlaskun määrän, niin se ei tarkoita sitä, että edustaja on saanut puhua ilmaiseksi, vaikka yhtiön mainonnasta saa helposti sellaisen käsityksen. Toinen mietittävä kohta on se, onko laillista maksaa palkkiot puheaikana?

Nyt on loistava aika hankkia uusia edustajia, ja kasvattaa omaa liiketoimintaasi. NetFonet edustajaksi liittyminen on edullista, sekä palkitsevaa. Kuka tahansa voi suosittella GSM-liittymäämme ja saada näin pudotettua puhelinkulunsa kokonaan pois – ja paljon enemmän!! Sinä ja tuttavasi voitte näin puhua siis periaatteessa ilmaiseksi!
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=49)

Edulliset GSM-puhelut voivat helposti muuttua tuloiksesi!! …Voit muuttaa kulut tuotoiksesi.
(Lähde: http://www.netfonet.net/get.php?page_id=20)

Petteri Haipola, 23.3.2005

NetFonet ja verkostomarkkinointi