VERKOSTOMARKKINOINTI JA KULUTTAJANSUOJA

Kirjoittanut Mursis

Eli miten kotimyyntikauppa puretaan ja edustussopimus irtisanotaan


Kirjoittanut Mursis. Katso myös verkostomarkkinointia käsittelevä blogi.

Johdanto

Lue teksti huolellisesti läpi. Kirjoitus perustuu Kuluttajaviraston ohjeeseen, johon kannattaa tarkoin tutustua.

Kuluttajansuojalain säädöksiä tulee noudattaa tilanteessa, jossa kauppa tapahtuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Ostaja on kuluttaja pääsääntöisesti silloin, kun hän toimii yksityishenkilönä ja ostaa tuotteen muuta kuin elinkeinotoimintaansa varten. Useissa tapauksissa verkostomarkkinointitoimintaa aloittavalla henkilöllä ei ole yritystä tai hän ei muutoin osta tuotteita sen nimellä. Kuluttajaviraston ohjeessa on vielä erityistapauksena otettu huomioon verkostomarkkinoinnin aloituspakettikauppa, joka käsitetään kuluttajakaupan piiriin kuuluvaksi, vaikka paketti olisikin luonteeltaan sellainen, että se tarjoaa valmiuksia nimenomaan elinkeinotoiminnan aloittamiseen. Aloituspakettikaupassa on näin Kuluttajaviraston mukaan useimmissa käytännön tilanteissa kyse kuluttajakaupasta. Toisaalta toinen kuluttajaviranomainen, kuluttajavalituslautakunta, on joissakin päätöksissään jättänyt verkostomarkkinointia koskevat valitukset käsittelemättä, koska rajanveto kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä on hankalaa. Yhtään selkeää oikeustapausta aiheesta ei tiettävästi ole. Verkostoyritysten olisi kuitenkin syytä noudattaa kuluttajansuojalain säädöksiä silloinkin, kun verkoston jäsen ostaa tuotteita omaan käyttöönsä – jos ei muutoin niin siksi, etteivät kauppaansa myöhemmin peruvat kokisi tulleensa huijatuiksi.

Kuluttajaviraston kantaan perustuvan selvityksen siitä, milloin verkostomarkkinointiyrityksen kanssa tehty kauppa on kuluttajakauppaa, löydät täältä.

Jos tuote on myyty tai markkinoitu sinulle myyntitilaisuudessa, josta ei ole ilmoitettu esimerkiksi lehdissä, etkä ole itse pyytänyt edustajaa tulemaan paikalle juuri tuolloin nimenomaan esittelemään sinulle tuota pakettia, kyseessä on kuluttajansuojalain tarkoittama kotimyynti. Edeltäkäsin lehdissä tai netissä ilmoitetuissa kokouksissa tuotteen hankkineita tai esimerkiksi sähköpostitse tätä nimenomaista tuotetta koskevaa myyntiesittelyä pyytäneitä kuluttajansuojalain kotimyyntiä koskevat säädökset eivät koske.

Kotimyynnissä kuluttajalla on 14 vuorokauden palautusoikeus, joka lasketaan tavaran kaupassa ensimmäisen tuote-erän ja kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Mikäli kuluttajalle ei ole toimitettu kotimyyntiasiakirjaa, hän voi ilmoittaa, ettei lainkaan sitoudu tehtyyn kauppaan vuoden aikana kaupan tekemisestä. Kun kotimyyntikauppa peruuntuu jostakin syystä, myyjän puolelta sitä varten tarjottu luotto peruuntuu myös automaattisesti ja ilman kustannuksia. Tarkan kuvauksen kotimyynnin määritelmästä sekä kuluttajan oikeuksista voit lukea tästä.

Vaihtoehtoisia tuotteiden ostajien tyyppejä on hyvä erotella seuraavat kolme – Voit siirtyä suoraan omaa tapaustasi käsittelevään osioon:

(A) Olen osallistunut verkostoyrityksen ilmoitettuun tilaisuuteen tai pyytänyt tämän nimenomaisen tuotepaketin esittelyä ja tehnyt ostokseni tässä yhteydessä, tai aloituspakettia ei ole lainkaan markkinoitu minulle henkilökohtaisesti.

(B) Tuote on myyty minulle kotimyynnillä ja sen ensimmäinen erä tai koko toimitus on saapunut alle 14 vuorokautta sitten toimitusta seuraavasta päivästä lukien tai mitään ei ole vielä saapunut postissa.

(C) Tuote on myyty minulle kotimyynnillä ja se tai osa sitä on saapunut yli 14 vuorokautta sitten.

Vaihtoehto A

Kaupan peruminen on mahdollista ainoastaan, jos tuotteessa on jokin virhe tai sen toimitus on viivästynyt olennaisesti. Joka tapauksessa voit tahtoessasi irtisanoa tekemäsi edustajasopimuksen (ks. alla).

Vaihtoehto B

Kun tuote on myyty sinulle kotimyynnillä, sinulla on ensimmäisen tavaraerän toimittamisesta lukien 14 vuorokauden ajan oikeus yksinkertaisesti peruuttaa tekemäsi kauppa.

”Kotimyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin asiakirja. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.” (Kuluttajansuojalaki 6 luku 9 §.)

Kaupan peruuttamisen voi tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on yksinkertaisesti palauttaa sinulle toimitetut tavarat myyjälle. Toinen, huomattavasti parempi vaihtoehto on ilmoittaa kirjallisesti kaupan peruuntumisesta. Tällöin sinulla on oikeus pidättää tavara itselläsi kunnes saat kauppahinnan takaisin. Lisäksi jos tuotteita ei noudeta kahden kuukauden aikana ilmoituksesta, saat pitää tuotteet itselläsi. Tavara täytyy säilyttää siinä osoitteessa, johon se on toimitettu, tai sellaisessa paikassa, josta se on ilman sen suurempaa vaivaa noudettavissa. Paikka ilmoitetaan kaupan purkamisilmoituksessa.

Tuotteet tulee säilyttää huolellisesti ja olla valmis palauttamaan kokonaisuudessaan ja mielellään alkuperäisissä pakkauksissaan. Ostaja ei ole vastuussa hänestä riippumattomasta tavaran kunnon heikentymisestä tai määrän vähenemisestä, ja hänellä on oikeus purkaa tuote pakkauksestaan ja kokeilla sitä. Joka tapauksessa kaupan peruuttamisesta seuraavan 30 päivän kuluessa myyjän tulee palauttaa sinulle kauppahinta (sekä mahdolliset lähetyskustannukset).

Kirjallisen peruuttamisilmoituksen mallin saat Kauppa- ja teollisuusministeriön verkkosivuilta. Peruuttamisilmoitus on tiedoston viimeisellä sivulla (s. 3).

Täytä ja tulosta (tai tulosta ja täytä) peruuttamisilmoitus kahtena kappaleena. Laita toinen talteen. Lähetä toinen kirjekuoressa myyjän käyttämään osoitteeseen mieluiten todistettavasti eli käytännössä kirjattuna kirjeenä. Kirjattu kirje lähetetään postitoimistosta käsin. Se maksaa noin viisi euroa, mutta sinulle jää todistus siitä, että olet lähettänyt kirjeesi määräajan sisällä. Mikäli rahoja ei palauteta, todistettavuus on tärkeää.

Lisäksi samassa kirjeessä voi hoitaa myös edustussopimuksen irtisanomisen (ks. alla). Jos kauppaa varten on ottanut myyjän tarjoaman luoton, asioiden sujumista voi pyrkiä edistämään liittämällä sitä koskeva liite mukaan kirjeeseen (ks. asiasta lisää alla).

Vaihtoehto C

Kotimyynti edellyttää aina kotimyyntiasiakirjan toimittamista asiakkaalle viimeistään tilauksen (ensimmäisen erän) yhteydessä:

”Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kuluttajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin, kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän. Muuta kulutushyödykettä koskevassa sopimuksessa asiakirja on luovutettava kuluttajalle viimeistään silloin, kun kuluttaja tekee tarjouksen tai antaa hyväksyvän vastauksen elinkeinonharjoittajan tarjoukseen.” (Kuluttajansuojalaki 6 luku 8 § 2 mom.)

Kotimyyntiasiakirjassa on em. pykälän mukaisesti mainittava ”elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot” ja ”kuluttajalle 9-11 ja 21-25 §:n mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten”. Kotimyyntiasiakirjan täytyy olla Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukainen.

Mikäli tätä asiakirjaa ei ole kotimyynnissä toimitettu, tehty kauppa ei ole sitova:

”Jos kotimyyntiasiakirjaa tai 14 §:ssä tarkoitettua vahvistusta ei ole toimitettu kuluttajalle, sopimus ei sido kuluttajaa. Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Jos elinkeinonharjoittaja toimittaa kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen ennen kuin kuluttaja on vedonnut sopimuksen sitomattomuuteen, kuluttajalla on kotimyynnissä 9 §:n ja etämyynnissä 15 §:n mukainen [14 vuorokauden] peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän sai asiakirjan tai vahvistuksen.

Jos sopimus raukeaa kuluttajan vedottua sen sitomattomuuteen, elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava kuluttajalle tavaran tai muun suorituksen palauttamisesta aiheutuneet kulut.” (Kuluttajansuojalaki 6 luku 20 §.)

Mikäli kotimyyntiasiakirja saapuu jälkikäteen, kaupan voi purkaa 14 vuorokautta sen saapumisesta (vaihtoehto B). Muutoin kaupan sitomattomuudesta voi ilmoittaa alla olevan kaltaisella kirjeellä.

[myyjä
myyjän osoite]

[oma nimi
oma osoite]

ILMOITUS

Elinkeinonharjoittajan nimi: [myyjäyrityksen nimi]
Elinkeinonharjoittajan osoite: [osoite]

Kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten nojalla ilmoitan, etten sitoudu [minä] päivänä [mitä]kuuta 2006 tekemääni kauppaan, jolla ostin [hinta] euron hintaisen [tuotteen nimi].

Tuote on noudettavissa [mistä] [milloin, kahden kuukauden aikana]

[paikka], [päiväys]
[allekirjoitus]

[nimen selvennys]

Ilmoitus kannattaa lähettää vastaanottajalleen vaihtoehto B:n kohdalla kuvatulla tavalla kirjattuna kirjeenä, jotta voit jälkikäteen todistaa, että olet kirjeesi lähettänyt. Myös tästä kannattaa tulostaa ja allekirjoittaa kopio omaan pöytälaatikkoon kaiken varalta. Mikäli saat ennen sitoutumattomuusilmoituksesi toimittamista kotimyyntiasiakirjan, sinulla on asiakirjan vastaanottamisesta 14 vuorokautta aikaa vielä perua kauppa vaihtoehto B:n mukaisesti, vaikka jokainen paketin sisältämä ”tuote” olisi jo tullut perille aikaisemmin.

Huom: Kuluttajakauppaa koskevissa riitatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä kuntasi kuluttajaneuvojaan. Kuluttajaneuvojien yhteystiedot löydät Kuluttajaviraston sivuilta. Kuluttajaneuvojalle voi verkostomarkkinoinnin aloituspaketista kertoa, että olet ostanut tuotteen itsellesi (ei jälleenmyyntiin), Kuluttajaviraston oman ohjeen mukaan kuluttajansuojalaki koskee tällaisen tuotteen kauppaa. Kuluttajaneuvoja voi pyrkiä selvittämään asian..

Edustussopimuksen irtisanominen

Jos olet verkostoyrityksen edustaja, edustussopimuksen voi irtisanoa samassa kirjatussa kirjeessä. Kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain mukainen irtisanomisaika on edustussopimuksen voimassaolon ensimmäisen vuoden aikana irtisanottaessa irtisanomisen lähettämiskuukautta seuraava kalenterikuukausi, eli jos irtisanot sopimuksen lokakuussa, olet vielä marraskuun ajan edustaja. Tästä poikkeavalla sopimusehdolla ei irtisanomisaikaa pääsääntöisesti voi pidentää edustajan vahingoksi. Irtisanomisilmoitus voi olla yksinkertaisesti alla olevan kaltainen.

[yrityksen nimi]
[yrityksen osoite]

[oma nimi]
[osoite]
[henkilötunnus, jos haluat sen mainita]

EDUSTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Irtisanon [yrityksen nimi] kanssa tekemäni edustussopimuksen tästä päivästä lukien.

[paikka] [päivämäärä]
[allekirjoitus]

[nimen selvennys]

Kulutusluotto

Jos verkostomarkkinointiyritykseltä kotimyynnissä tehty ostos on rahoitettu ulkopuolisella ja itse erikseen hankitulla luotolla, kaupan peruminen ei vaikuta tuohon luottoon. Jos taas luottosopimusta on tarjottu kaupanteon yhteydessä, kuluttajansuojalain säädösten mukaisesti luotto peruuntuu kaupan purkautuessa ilman eri ilmoitusta. Tällaisesta kulutusluotosta ei voi periä kustannuksia sen purkautuessa. Samoin kuin myyjän, myös luoton antajan on kaupan peruuntuessa maksettava maksetut luottoerät takaisin ostajalle viivytyksettä ja 30 vuorokauden kuluessa.

Asioiden hoitumisen varmistamiseksi voi liittää oheisenkaltaisen paperin samaan kirjeeseen. Muutama päivä kirjeen perille menon jälkeen kannattaa soittaa luoton perintää hoitavaan yritykseen ja kysyä, mitä heidän rekisterinsä näyttää luottosi kohdalla, ja varmistaa, ettei sinulta enää olla perimässä luottoa, koska olet purkanut tehdyn kaupan. Myös suoraan yritykseltä voi varmistaa, ettei luotto etene ulosottoon tai oikeudelliseen perintään, mikäli tätä ei halua.

LIITE

Oheisella ilmoituksella purkamani kaupan rahoittamiseksi olen ottanut myyjän puolelta minulle tarjotun luoton. Kuluttajansuojalain 6 luvun säädösten nojalla luottosopimukseni purkautuu tehdyn kaupan purkautuessa ilman erillistä ilmoitusta luotonantajalle. Luotonantajan on palautettava maksamani luottoerät. Luoton perumisesta ei saa tulla minulle mitään kustannuksia.

Terveisin, [allekirjoitus ja nimen selvennös]