Verkostomarkkinoinnin ja muun suoramyynnin vertailua

Suoramyynnin ja muiden laillisten jakelumallien vertailua ei-tuotetta-myyviin pyramidipeleihin ja MLM-värväysjärjestelmiin (tuotepohjaiset pyramidipelit)

Kirjoittanut Jon M. Taylor, Ph.D.,
President, Consumer Awareness Institute ja Director, Pyramid Scheme Alert

Alkuperäinen artikkeli ”MLM v. no-product pyramid schemes v. direct selling. Suomentanut Petteri Haipola.

Mitä tämä analyysi paljastaa:

Pian esitettävä taulukko osoittaa, että on mahdollista tehdä selvä ero klassisten ei-tuotetta myyvien pyramidipelien, tuotepohjaisten pyramidipelien (monitasomarkkinointi) ja kaikenlaisen laillisen liiketoiminnan välillä, johon monitasomarkkinointia on usein verrattu. MLM-ohjelmia on kutsuttu usein nimellä ”verkostomarkkinointi” (myös ”suosittelumarkkinointi, suoramyynti”, jne.) ja se voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. MLM-värväysjärjestelmien palkkiojärjestelmät palkitsevat niin voimakkaasti pyramidin huipulla olevia jäseniä, että osallistujien on tarpeen värvätä aggressiivisesti saadakseen merkittävästi voittoa. MLM-värväysjärjestelmien ohjelmissa on voimakas vipuvarsi, jonka kautta rikastutetaan muutamia osallistujia pyramidin huipulla alalinjassa olevan valtavan osallistujien joukon ponnistelujen ja ostojen kustannuksella – joiden sijoitukset ”vivutaan” heidän yläpuolellaan olevien hyödyksi. MLM-värväysjärjestelmissä suurin osa MLM-yhtiön maksamista palkkioista ja bonuksista menee huipulla oleville ja hyvin vähän voidaan ansaita yrityksillä myydä tuotteita suoraan kuluttajille. Oikein ymmärrettynä tällaiset verkostomarkkinointiyritykset ovat laittomia pyramidipelejä. Suurin osa nykyisistä MLM-yhtiöistä lankeaa siihen ryhmään.

2. Jälleenmyyntiä harjoittavat verkostomarkkinointiyritykset maksavat suurimman osan palkkioistaan ja bonuksistaan myyjille, jotka myyvät tuotteita ja palveluita loppukäyttäjille. Jälleenmyyntiä harjoittavassa verkostomarkkinointiyrityksessä on riittävästi kannustimia myydä suoraan kuluttajille, jolloin ei ole tarpeen värvätä suurta alalinjaa merkittävien voittojen saamiseksi. Nykyisten säädösten alla olevassa yhteiskunnassa jälleenmyyntiä harjoittavat verkostomarkkinointiyritykset ovat äärimmäisen harvinaisia. Kirjoittajan tutkimista sadoista palkkiojärjestelmistä jälleenmyyntiin panostavat verkostomarkkinointiyritykset voidaan laskea yhden käden sormilla.

Miten nämä määritelmät johdettiin:

Olen onnekseni pystynyt käyttämään hyväksi erittäin laajaa yritystaustaa tehdessäni näitä vertailuja. Minulla on ollut suoria kokemuksia tai konsultointia melkein kaikista niistä yritysmalleista, joihin verkostomarkkinointia on usein verrattu. Tämän lisäksi vietin kokonaisen vuoden intensiivisessä testissä erään johtavan verkostomarkkinointiyrityksen täysinoppineena ja pätevöityneenä jälleenmyyjänä, ja panin huolellisesti merkille kaiken, mitä siellä tapahtui.

Haastattelin sitten satoja nykyisiä ja entisiä osallistujia monista alan yrityksistä ja pyramidipeleistä ennen kuin tulin siihen johtopäätökseen, että useimmat verkostomarkkinointiyritykset ovat ovelasti naamioituja pyramidipelejä.

Tunsin kokemusteni perusteella tietäväni riittävän hyvin, että suurimmat ongelmat verkostomarkkinoinnissa johtuivat yhtiöiden palkkiojärjestelmistä. Vuosia sitten psykologit keksivät, että ”saat sellaisen kohtelun kuin mitä ansaitset”. Tämä ei ole niin ilmeistä missään muualla kuin verkostomarkkinoinnissa.

Yhdistämällä tutkimukseni ja omat sekä muiden kokemukset laadin huolellisen listan asioista, jotka ovat ainutlaatuisia verkostomarkkinoinnille ja ei-tuotetta myyville pyramidipeleille, ja jotka erottavat ne muusta liiketoiminnasta. Sitten jaoin ne asiat niihin, jotka sisältyivät palkkio- ja markkinointijärjestelmiin luontaisesti – ja jotka näyttivät aiheuttavan suurimman osan ongelmista – ja niihin, joita voitaisiin pitää pelkästään palkkiojärjestelmästä syntyvinä ongelmina.

Muita hyödyllisiä löydöksiä:

Se, mitä löysin, oli silmiinpistävän selvää. Viisi luonteenomaista piirrettä määrittelivät selvästi MLM-värväysjärjestelmät eli tuotepohjaiset pyramidipelit muista järjestelmistä. Nämä tekijät olivat sekä määritteleviä että syyperäisiä (kausaalisia): ne määrittelivät eroja ja auttoivat tunnistamaan ongelmien syyt. Pyramidipelit, joissa ei myydä tuotteita, on ollut aina helpompi tunnistaa; sekä viranomaiset että kuluttajat ovat tunnistaneet ne. Tämä analyysi osoittaa, että tietyt ominaislaatuiset tunnusmerkit voidaan yksilöitä, ja ne auttavat tunnistamaan pahimmat järjestelmät.

Näillä viidellä ”punaisella lipulla” voisi olla merkitystä oikeusjutuissa. Useimpien maiden ja osavaltioiden lainsäädännössä on huomioitu eräs avaintekijä pyramidipelin määrittämisessä – yhtiön maksamat palkkiot vastineena oikeudesta värvätä muita osallistujia järjestelmään. Jos ensisijainen painotus on palkita pikemmin värvääminen kuin tuotteiden myyminen loppukäyttäjille, niin järjestelmää on pidetty pyramidipelinä. Tutkijoille on ollut tähän asti valtava haaste siinä, miten sellainen ensisijainen painotus tulisi määritellä. Toivon mukaan tämä haaste voitetaan tämän analyysin avulla ja vielä yksityiskohtaisemman analyysin avulla, jonka otsikko on ”Viisi punaista lippua: Viisi kausaalista ja määrittelevää tunnusmerkkiä tuotepohjaisten pyramidipelien eli MLM-värväysjärjestelmien* määrittämiseksi.

Lähetin keväällä 1999 johtopäätökseni 60 merkittävimmän verkostomarkkinointiyrityksen johtajalle ja annoin heidän täytettäväkseen kaavakkeen, jossa ilmoitetuilla tiedoilla he ”voisivat todistaa minun olevan väärässä”. Ainakin viisi heistä aikoi yrittää tehdä niin, mutta yksikään heistä ei kyennyt tai ollut lopulta halukas siihen. Niinpä minun oli tarpeen arvioida johtopäätökseni käyttämällä muita lähteitä. Apulaisten avulla ja julkisten asiakirjojen huolellisen tutkimuksen sekä avainhenkilöiden kanssa käymieni useiden keskustelujen kautta sain lopulta selville keskimääräiset tulot ja prosenttiosuudet ”jälleenmyyjistä” palkkiojärjestelmien eri tasoilla kuudessa ”MLM-värväysjärjestelmässä”. Se, mitä löysin, oli hätkähdyttävää: paljon pahempaa kuin olin odottanut. Kun eliminoin heidän tyypilliset petoksensa heidän raporteissaan, niin näiden kuuden värväysjärjestelmän tappioluvut olivat suunnilleen 99,9 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että parhaimmassakin tapauksessa vain yksi tuhannesta osallistujasta saa voittoa. Pyramidipeleissä, jotka eivät myy tuotteita, ja ovat laittomia sen vuoksi, että suurin osa alimmilla tasoilla olevista osallistujista häviää rahaa, on paremmat mahdollisuudet voittoon kuin tässä! Tiedot osoittavat, että tuotepohjaiset pyramidipelit ovat paljon pahempia kuin pyramidipelit, joissa ei myydä tuotteita.

Pystyin myös tunnistamaan pari jälleenmyyntiä harjoittavaa verkostomarkkinointiyritystä. Nämä ovat äärettömän harvinaisia, koska – olettaakseni – samalla kun monet jälleenmyyjät tekevät rahaa niin tuskin kukaan tulee hävyttömän rikkaaksi. Niinpä agressiivista värväystoimintaa harjoittavat värvääjät pyrkivät välttämään näitä järjestelmiä. Tämä kertoo jotakin niiden ihmisten motivaatiosta, jotka panevat alkuun MLM-värväysjärjestelmiä.

Seuraavan taulukon soluja on värjätty, jotta lukijan olisi helpompi havaita eri liiketoimintamallien väliset erot. Niiden pyramidipelien määrittelevät ja kausaaliset tunnusmerkit on merkitty sinisellä, jotka eivät myy tuotteita. Tuotepohjaiset pyramidipelit eli MLM-värväysjärjestelmät on merkitty punaisella, ja jälleenmyyntiä harjoittavat verkostomarkkinointiyritykset on merkitty purppuralla. Merkittävät tekijät, jotka eivät ole kausaalisia, on merkitty vihreällä, ja tärkeimmät niistä on listattu ensimmäisinä (numerot 7-10).

Taulukko 2: Verkostomarkkinoinnin vertailua perinteiseen suoramyyntiin

Palkkiojärjestelmissä olevia MÄÄRITTELEVIÄ JA KAUSAALISIA OMINAISLAATUISIA TUNNUSMERKKEJÄ, joista vahingolliset pyramidipelit voidaan tunnistaa. Tällä sivulla mainitut piirteet määrittelevät sen, mikä on pyramidipeli, ja ne aiheuttavat myös vahingon (äärettömän suuret tappioluvut).

Fran-chise

Edustus-myynti

Vakuutus-myynti

Re-cruit-ing busi-ness

Suora-myynti

Ei-tuote-myyntiä harjoit-tavat pyramidi-pelit (& ketju-kirjeet)

Tuote-pohjaiset pyramidi-pelit eli MLM-värväys-järjes-telmät (useimmat MLM-yhtiöt)*

Jälleen-myyntiä harjoit-tavat MLM-yhtiöt

KOMMENTTEJA ja ONGELMIA, jotka johtuvat näistä ominaislaatuisista piirteistä, kun niitä sovelletaan pyramidipeleihin (ei-tuotetta myyviin ja tuotepohjaisiin pyramidipeleihin).

1. OSALLISTUJIEN VÄRVÄÄMISTÄ LOPUTTOMAAN KETJUUN EI OLE RAJOITETTU JA VÄRVÄÄJIÄ KANNUSTETAAN JA AKTIVOIDAAN VÄRVÄÄMÄÄN UUSIA VÄRVÄÄJIÄ. Hyväksytäänkö rajoittamaton värvääminen ja aktivoidaanko ja kiihotetaanko värvättyjä erilaisilla kannustimilla (ylimenopalkkioilla, ylenemisellä, jne.) värväämään lisää värvääjiä, joita niin ikään tuetaan ja motivoidaan uusien värvääjien värväämisessä, jne. – niin että tuloksena on loputon ketju värvääjiä värväämässä lisää värvääjiä?

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Tulot ovat riippuvaisia alalinjan värväämisestä ja mukana on olettamus rajattomista markkinoista. Saavutettu markkinoiden kyllästyminen (de facto) johtaa huononevaan mahdollisuuteen ja takuuvarmoihin tappioihin alimpien tasojen osallistujille.

Jos kaikki pyramidijärjestelmät määriteltäisiin laittomiksi tämän yhden tunnusmerkin perusteella (ja lakien noudattamista valvottaisiin), niin emme näkisi näiden järjestelmien suurta määrää ja lisääntymistä, jonka nyt näemme.

2. ”Jälleenmyyjien” MONITASOISESSA HIERARKKIASSA YLENEMINEN SAAVUTETAAN VÄRVÄÄMISEN AVULLA PIKEMMIN KUIN NIMITTÄMISEN KAUTTA.

Eteneekö osallistuja ylempään asemaan (ja saa mahdollisuuden suurempiin tuloihin) ”jälleenmyyjien” monitasoisessa hierarkkiassa värväämällä muita ”jälleenmyyjiä” alalinjaansa, jotka puolestaan etenevät ylempään asemaan värväämällä muita heidän alapuolelleen, jne.?

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Jos osallistujan täytyy värvätä muita edetäkseen paremmin tuottavaan asemaan järjestelmässä, ja jos ohjelman painotus on alalinjan rakentamisessa, niin kyseessä on pyramidipeli (de facto) riippumatta siitä, ovatko viranomaiset julistaneet sen laittomaksi vai eivät. Lisäksi tuotepohjaisissa pyramidipeleissä tuotteiden laatu on kyseenalainen, kun eteneminen ja rahalliset kannustimet on sidottu värväämiseen.

3. ”MAKSA PELATAKSESI” vaatimukset tulevat täytetyiksi jatkuvien ”kannustinostojen”** kautta

Annetaanko uusille ”jälleenmyyjille” mahdollisuus ”maksaa pelatakseen peliä”? Rohkaistaanko heitä siis tekemään mittavia sijoituksia ”kannustinostoihin” (ostoihin, jotka on sidottu pätevöitymiseen tai etenemiseen ylemmälle tasolle palkkioiden saamisen toivossa**), jotta saadaan hyötyä ”liiketoimintamahdollisuudesta”, ja jatkettaisiin myöhemmin pätevöitymistä ylemmille tasoille ja suurempiin palkkioihin yhtiöltä?

EI

– vain alku-panos (sijoitus)

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Tällaiset osallistumismaksut takaavat valtavat voitot ylimpien tasojen osallistujille, mutta takaa tappiot niille, jotka epäonnistuvat nousemaan ylemmille tasoille osallistujien hierarkkiassa. Tuotepohjaisten pyramidipelien osallistumismaksut voivat olla pieniä, mutta kokonaisostot voivat muodostua hyvin merkittäviksi niille, jotka etsivät luvattuja palkkioita, kuten etenemistä korkeammille tasoille tai bonus-ohjelmaan.

4. YHTIÖ MAKSAA PALKKIOITA JA/TAI BONUKSIA YLI VIIDELLE TASOLLE ”JÄLLEENMYYJIÄ”.

Maksaako yritys palkkioita ja bonuksia jälleenmyyjille useammalle tasolle kuin on toiminnallisesti oikeutettua; eli yli viidelle tasolle? Jopa suuryrityksissä, joissa on valtavat myyntiorganisaatiot, koko maailma markkinapaikkana voidaan kattaa viidellä myynnin johtamisen tasolla – toimialajohtajat, piirijohtajat, aluejohtajat, kansalliset johtajat ja ulkomaankaupan johtajat.

EI

EI

EI

EI

EI

EI

– ei tavallisesti

KYLLÄ

Joskus – mutta viisi tasoa rajaa parhaiten

Yli viisi tasoa MLM-järjestelmässä takaa valtavat palkkiot ylätasojen osallistujille, joka tulee suuren alalinjan tekemien ostojen myyntipalkkioista. Tämä enemmän kuin kompensoi pienet suorat myyntipalkkiot myyntiä kohden – vertaa ei-tuotetta myyviin pyramidipeleihin, joissa huipulla oleva saa kaiken. Bonusten maksaminen yli viidelle tasolle verkostomarkkinoinnissa rikastuttaa ensisijaisesti huipulla olevia niiden kustannuksella, jotka ovat alhaalla.

5. YHTIÖN PALKKIOT MYYNTIÄ KOHDEN JOKAISELLE YLÄLINJAN OSALLISTUJALLE TEKEE YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN SAMAN VERRAN KUIN TUOTTEEN MYYJÄ SAA SUORAA MYYNTIPALKKIOTA, MIKÄ SAA AIKAAN RIITTÄMÄTTÖMÄN KANNUSTIMEN MYYDÄ TUOTTEITA JA YLENPALTTISEN KANNUSTIMEN VÄRVÄTÄ – JA ÄÄRIMMÄISEN TULOJEN KASAUTUMISEN PYRAMIDIN HUIPULLE.

Saako ”jälleenmyyjä” yhtiöltä suunnilleen saman verran palkkioita (provisioita, bonuksia, jne.) ”jälleenmyyntiä” varten ostamistaan tuotteista kuin osallistujat hänen ylälinjassaan monia tasoja ylempänä, ja joilla ei ole mitään tekemistä myyntitapahtuman kanssa? Pyramidin huipulla olevat hyötyvät siinä tapauksessa huimasti.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tämä johtaa äärimmäiseen epätasapainoon jälleenmyyjien saamissa palkkioissa ja suuriin tappiolukuihin (99,9 % kaikista verkostomarkkinoijista yhtiöissä, joissa on kaikki tunnusmerkit 1–5). Vain muutamat osallistujat pyramidin huipulla saavat riittävästi palkkioita ja bonuksia suurelle alalinjalle tapahtuvasta myynnistä saadakseen merkittäviä tuloja. Sitä vastoin alemmilla tasoilla olevat saavat vain harvoin niin paljon palkkioita pääyhtiöltä, että se riittäisi kattamaan toiminnan kulut, joihin tulisi laskea kannustinostot yhtiöltä. Tämän tuloksena painopiste on värväämisessä eikä tuotteiden jälleenmyynnissä. Jos etulinjassa olevat jälleenmyyjät saisivat valtaosan (yli puolet) kaikista yhtiön maksamista palkkioista, niin kyse olisi suoramyyntiä harjoittavasta MLM-yhtiöstä ja sitä voitaisiin pitää laillisena.

6. KAIKKI RAHA MENEE HUIPULLE (soveltuu vain sellaisiin pyramidipeleihin, joissa ei myydä tuotteita)

Saavatko järjestelmään uusia osallistujia värväävät henkilöt vain vähän tai ei lainkaan palkkioita ennen hierarkkian ylätasolle etenemistä?

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

EI

EI

Pyramidipeleissä, joissa ei myydä tuotetta, vain pyramidin huipulla olevat saavat palkkioita. Alimmilla tasoilla olevien on aina odotettava etenemistä korkeimmalle tasolle saadakseen palkkion. Tavallisesti 93,3 prosenttia osallistujista päätyy häviäjiksi, kun pyramidi romahtaa tai se suljetaan.

* Tunnetaan myös nimillä monitasomarkkinointi, verkostomarkkinointi, suosittelumarkkinointi, people’s franchise, team marketing, verkostopohjainen markkinointi, jne. MLM-värväys-järjestelmät voidaan erottaa jälleenmyyntiä harjoittavista verkostomarkkinointiyrityksistä, joissa yhtiö maksaa reilusti tuotteiden myynnistä eikä suurta alalinjaan tarvitse värvätä. Jälleenmyyntiä harjoittavissa verkostomarkkinointiyrityksissä kohtaan viisi (ja mielellään myös kohtaan neljä) tulee vastaukseksi ”EI”.

** ”Kannustinostot” ovat sellaisten tuotteiden ja palveluiden ostamista pääyhtiöltä, jotka on sidottu pätevöitymiseen tai ylenemiseen jälleenmyyjien hierarkkiassa palkkioiden saamista varten. Jos ne muodostavat vaadittavan osallistumismaksun ”liiketoimintamahdollisuudessa”, niin niitä on pidettävä liiketoiminnan kuluina riippumatta siitä käytetäänkö ne itse, myydäänkö ne edelleen asiakkaille, annetaanko ne lahjana vai varastoidaanko ne – se on merkityksetöntä.

Taulukko 3: Verkostomarkkinoinnin muita merkittäviä tunnusmerkkejä

Muita merkittäviä tunnusmerkkejä. Nämä EIVÄT ole palkkiojärjestelmän osia vaan niiden VAIKUTUKSIA, jotka eivät ole kausaalisia (syyperäisiä) eivätkä määrittäviä. Kaikkein tärkeimmät on merkitty vihreällä.

Fran-chise

Edustus-myynti

Vakuutus-myynti

Re-cruit-ing busi-ness

Suora-myynti

Ei-tuote-myyntiä harjoit-tavat pyramidi-pelit (& ketju-kirjeet)

Tuote-pohjaiset pyramidi-pelit eli MLM-värväys-järjes-telmät (useimmat MLM-yhtiöt)*

Jälleen-myyntiä harjoit-tavat MLM-yhtiöt

Näistä luonteenomaisista tunnusmerkeistä johtuvat ongelmat, kun niitä sovelletaan pyramidipeleihin (tuotepohjaisiin ja ei-tuotetta-myyviin)

7. Painotus on palkkioihin oikeudesta värvätä ensisijaisena tulolähteenä, pikemmin kuin palkkioihin tuotteiden ja palveluiden suoramyynnistä.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tämä VAIKUTUS on tulosta palkkiojärjestelmästä ja palkkioiden maksujen perusteesta. Vaikka kyse ei ole pyramidipelien aiheuttamista vahingon SYISTÄ, niin tämä on pääkriteeri valtion ja osavaltioiden laeissa pyramidipelejä vastaan.

8. Tappioluvut ovat niin surkeat, että niitä ei voida pitää laillisena liiketoimintana. On harvinaista, että osallistujat ilmoittavat nettovoitosta veroviranomaisille.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Viimeaikaisten ei-tuotetta myyvien pyramidipelien tappioluvut ovat vaihdelleet 87,5 prosentista 93,3 prosenttiin. Tuotepohjaisten pyramidipelien eli MLM-värväysjärjestelmien tappioluvut ovat noin 99,9 prosenttia. Las Vegasin noppapelissäkin on paremmat mahdollisuudet voittaa.

9. Harhaanjohtava markkinointi ja petolliset myyntikeinot ovat tavanomaisia, sillä ne ovat olennaisia kaikille pyramidipeleille, jotta ne voisivat jatkaa toimintaansa ja jatkaa kasvuaan. Jos kerrottaisiin totuus olemattomasta mahdollisuudesta ”menestyä”, niin vain harvat lähtisivät mukaan ohjelmaan ja järjestelmä romahtaisi nopeasti.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Harhaanjohtaminen aiheuttaa vahinkoa kuluttajille, jotka tekevät sijoituksia epätoden tiedon perusteella. Ollakseen menestyvä tuotepohjaisessa tai ei-tuotetta myyvässä pyramidipelissä, osallistujan täytyy tulla ensin itse petetyksi, jatkaa sitten suuren itsepetoksen vallassa ja lopulta ryhtyä pettämään muita.

10. Uusia pyramidiorganisaatioita pystytetään muille alueille (tai avataan uusia tuotantolinjoja tuotepohjaisissa pyramidipeleissä), jotta säilytettäisiin verkostojen alalinjat pyramidin romahtamiseen asti, tai kunnes viranomaiset lakkauttavat järjestelmän. Ei-tuotetta myyvät ja tuotepohjaiset pyramidipelit (MLM) muuttuvat Ponzi-huijauksiksi, kun niihin on värvättävä uusia osallistujia maksamaan aiemmille sijoittajille.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Kauan toimineet verkostomarkkinointiyritykset välttävät romahduksen panemalla alkuun uusia pyramideja, joita he kutsuvat ”kasvumahdollisuudeksi”. Ne kehittyvät sitten Ponzi-huijauksiksi ja muuttavat uusille alueille tai aloittavat uusia tuotantolinjoja saadakseen uusia värvättyjä ostamaan tuotteita, jotta aiemmat sijoittajat saisivat voittoa.

11. Ostajan ja myyjän välinen ero tulee epäselväksi. Monitasomarkkinointijärjestelmissä myyjä, ostaja ja värvääjä (ja hänen välitön perheensä) voivat olla samaa taloutta (kokonaisuutta, talousyksikköä).

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tämä saa aikaan sekaannusta ja alhaista luottamusta kuluttajien mielissä – ja saastuttaa markkinat laillisilta liikeyrityksiltä.

12. Ohjelma näyttää alussa voimakasta kasvua, sitten myynnin tason putoamista, jota seuraa volyymin jyrkkä väheneminen, ellei uutta aggressiivista pyramidinrakentamista esiinny.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Tämä malli on yhteinen kaikille pyramidipeleille johtuen siitä, että uusia värvättyjä rohkaistaan ja kannustetaan värväämään uusia värvääjiä, niin kuin kohdassa #1 (yllä)

13. Osallistujia rohkaistaan tuplaamaan ponnistelut ja sijoitukset alalinjan rakentamista varten.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Värvätyille opetetaan, että tämä prosessi voi johtaa moninkertaiseen käytetyn ajan ja sijoituksen arvon nousuun – mutta sitä ei kerrota, että he lihottavat ainoastaan oman ylälinjansa palkkioita.

14. Uusien osallistujien jatkuvan värväämisen kautta korvataan ”häviäjien” ja toimintansa lopettaneiden suuri joukko vuodesta toiseen.

EI

EI

Joskus

EI

Joskus

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Pyramidijärjestelmät pysyvät pystyssä siten, että värvätään uusia uhreja korvaamaan suunnaton määrä toimintansa lopettaneita ”jälleenmyyjiä”.

15. Tuotteiden kysyntä perustuu jälleenmyyjien ostoihin [siis: jälleenmyyjien määrään], ei markkinoihin [todelliseen kysyntään ja tuotteiden loppukäyttäjien määrään].

EI

EI

EI

Joskus

Joskus

EI

EI

KYLLÄ

Tarve saada tuotteita ja niiden laatu tulee toisarvoiseksi ja osallistuminen järjestelmään [liiketoimintamahdollisuuteen] ensisijaiseksi. ”Maksa pelataksesi peliä” ostot ovat naamioituja pyramidipelin osallistumismaksuja. Jotkut yritykset ovat pahamaineisia tuotteiden liikakulutuksen vuoksi, ja verkostomarkkinoijat varastoivat liikatavaroita autotalleihinsa, jakavat niitä ilmaiseksi läheisilleen, jne.

16. Lupauksia annetaan sijoitusten nopeasta takaisinsaamisesta, valtavista kerrannaistuloista (pysyvistä ansioista), lisääntyvästä vapaa-ajasta ja muista helpon rahan houkutuksista.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

Pyramidiansioilla houkutteleminen huijaa jälleenmyyjiä tekemään investointeja, mikä johtaa lopulta suuren valtaosan tappioihin erityisesti tuotepohjaisissa pyramideissa.

17. Riippuvaisuus pyramidipeleistä on nähtävissä monissa järjestelmissä.

EI

EI

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

”MLM-narkkareiden” on nähty liikkuvan MLM-yhtiöstä toiseen, ja he häviävät rahaa joka kerralla. On todennäköistä, että nämä samat ihmiset lankeaisivat myös pyramidipeleihin, joissa ei myydä tuotetta.

Lisätietoja:

Jon M. Taylor, Ph.D., © 2003, 2005

MLM The Truth.com

Katso myös – www.pyramidschemealert.org